Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

06/12/2019    S236    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej

2019/S 236-580033

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857534
Faks: +48 914857603

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer referencyjny: 341.17.2019

II.1.2)Główny kod CPV

85312100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Oferty składane przez wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części.

Część 1 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania ROPR Północ,

Część 2 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania ROPR Śródmieście,

Cześć 3 obejmuje świadczenie usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie działania

ROPR Zachód,

Cześć 4 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie działania ROPR Prawobrzeże.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ. Liczba klientów około 350 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 212 520 godzin usług opiekuńczych i 13 110 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 11 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. Liczba klientów około 440 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 338 790 godzin usług opiekuńczych i 39 330 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 16 500 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód. Liczba klientów około 310 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 224 020 godzin usług opiekuńczych i 21 850 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 12 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII istotnych warunków zamówienia.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże. Liczba klientów około 240 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 131 100 godzin usług opiekuńczych i 6 900 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości 8 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do zamawiającego. Szczegółowy opis dotyczący formy wniesienia wadium znajduje się w rozdziale VIII istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy; art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy; wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w rozdziale IV IWZ.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone zostały w rozdziale IV istotnych warunków zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy. Dopuszcza się na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

— zmiany stanu prawnego w zakresie dot. realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wk,

— wyst. obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian w wyk osób przewidz. do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ,

— wykorzystania godz usług opiek. oraz specj. usług opiek. ponad szacunkowe ilości, jednakże zmiana ilości godz poszcz. usług dopuszczalna jest w granicach max wysokości zobowiązań Zam. wobec Wyk. Wynikających z zawartej umowy,

— zwiększ ilości godz usług opiek. i spec. usług opiek. przy czym łączna wartość dodatkowych godzin nie będzie wyższa niż 50 % wartości umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 30/12/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:

Cena 50 %, Jakość 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Warunki wniesienia zabezpieczenia umowy określone zostały w rozdziale XII IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIV IWZ.

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP i jest zobowiązany, zgodnie z rozd. IV pkt 5 IWZ do złożenia wskaz tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozp Min Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zam od wykon, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

2) o których mowa w § 5 pkt 2–4 ww. Rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Forma dokumentów podmiotów zagranicznych ostała określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Admin. danych os. jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

— kontakt do inspektora ochrony danych os. w MOPR w Szczecinie tel. 91 48 57 542, adres email:iod@mopr.szczecin.pl

— dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

— odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok post w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— ww. dane osobowe będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

— obowiązek podania danych os. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

— w odniesieniu do danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— osoba fizyczna, kt. dane osobowe dotyczą posiada:

• na pod.. art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków,o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie d. wysiłku, zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

• na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku post o udziele zamów publi ani zmianą post um w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od admi. og przet. danych os. fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych.

Treść klauzuli w IWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np.za pomocą ePuap) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w instrukcji dla Wykonawców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/12/2019

Identyfikator postępowania w miniportalu

44eae6c1-3d7f-4ce2-a7f8-01883c5f748a

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.12.2019.15.21.34_KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_44eae6c1-3d7f-4ce2-a7f8-01883c5f748a.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-12-06 15:21:34 80B 34 razy
2 06.12.2019.15.29.43_IWZ_4_rejony_us_Ougi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-12-06 15:29:43 476,1KB 41 razy
3 06.12.2019.15.33.16_za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-12-06 15:33:16 1,5MB 73 razy
Wynik postępowania
1 22.01.2020.15.32.01_wybair_na_stron_a_341-17.2019.pdf 2020-01-22 15:32:01 1,3MB
Udzielenie zamówienia
1 13.02.2020.11.26.16_og_Ooszenie_o_udzieleniu_zamaiwienia.pdf 2020-02-13 11:26:16 165,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 30.12.2019.14.54.25_Informacja_z_otwarcia_ofert_341-17.2019.pdf 2019-12-30 14:54:25 901,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-12-2019 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 06-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 13-02-2020 11:26