Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja szkolenia operator wózka jezdniowego

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

Znak Sprawy RPO/341-28 /19

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację szkolenia sprzedawca operator wózka jezdniowego ”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz 1986 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn „Operator wózka jezdniowego”.
 2. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodzie operator wózka jezdniowego  przez Uczestników Projektu (UP) biorących udział w Klubie Integracji Społecznej realizowanym w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 3. Kod CPV: 80  53 0000-9.
 4. Liczba uczestników: od 10 do 16 osób.
 5.  PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 67 godzin zegarowych (w tym 20 godzin zegarowych praktyki) przypadających na każdego Uczestnika i uwzględnia następujące zagadnienia:
  1. typy stosowanych wózków jezdniowych (budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami)
  2. czynności operatora w czasie pracy z wózkami;
  3. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;
  4. wiadomości z zakresu BHP;
  5. praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków;
  6. szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych;
  7. wiadomości o Dozorze Technicznym.

     2) Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy:

 1. zdobywają uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 2. zdobywają uprawnienia Kierowcy Wózka Jezdniowego,
 3. potrafią jeździć na wszystkich rodzajach wózków (spalinowe, gazowe, elektryczne),
 4. posiadają kwalifikacje do kierowania wózkami jezdnymi różnych typów (naładowne, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe),
 5. posiadają uprawnienie do wymiany butli gazowych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1)   posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej,

2) dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada tematyce niniejszego zamówienia.

   2)  wiedzy i doświadczenia:

Minimalny poziom zdolności:

Warunek  zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną Zamawiający uzna organizację szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XII pkt 6 IWZ.

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
    1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

     b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

           składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi  zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale natomiast dowody (tj. np. referencje lub inne dokumenty) w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

     c) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 1. Wykaz pozostałych dokumentów  wymaganych w ofercie :formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. program szkolenia

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden  dokument .

        Ww. dokument  należy złożyć w oryginale.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   cena – 100 %. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia  30.12.2019r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.    30.12..2019r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Zawarcie umowy:

Umowa została zawarta w dniu 14.01.2020r. z Centrum Szkolenia i Doradztwa DELVE ul. Celna 1, 70-644 Szczecin

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.12.2019.15.21.17_IWZ_waizki_jezdne_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-12-18 15:21:17 879,9KB 26 razy
2 18.12.2019.15.22.26_za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-12-18 15:22:26 4,5MB 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-12-2019 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 22-01-2020 08:24