Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chornionym dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu "Kreator Bezpieczeństwa"

29/05/2020    S104    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

2020/S 104-252111

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857534
Faks: +48 914857603

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mopr.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu „Kreator bezpieczeństwa”

 

Numer referencyjny: 341-3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
85311000 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu „Kreator bezpieczeństwa”.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia maksymalnie 14 mieszkańcom mieszkania chronionego, w którym przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym, będące uczestnikami projektu „Kreator bezpieczeństwa”. Mieszkanie znajduje się w centrum miasta Szczecin przy ul. Al. Piastów.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Mieszkanie chronione przy ul. Al. Piastów.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

— zmiana dzienna: od godz. 7.00 do godz. 19.00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi, takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniu chronionym;

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 6
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

RPOWZ 2014–2020 projekt „Kreator bezpieczeństwa”

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej, na każdym dyżurze dziennym, min. 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi, takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów, minimum 2 innymi osobami, które będą sprawować opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia.na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej.

Szczegółowe warunki udziału określone zostały w rozdziale IV Istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest ubezpieczony OC na kwotę 100 000 PLN.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zakres, warunki realizacji umowy, warunki płatności, sposób kontroli, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

— zm. st. praw. w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez wyk. Zmieniony sposób wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w aneksie do umowy sporządzonym w oparciu o aktualną podst prawną, st. uzasadnienie dla dokonania zmiany,

— wystąpienie obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian w wyk. osób przewidzianych do realizacji zam.,

— zwiększenia ilości świadczony usług opieki i wsparcia, przy czym łącza wartość dodatkowych usług opieki i wsparcia nie będzie wyższa niż 50 % wartości zawartej umowy.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

 

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość – 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów na rzecz których świadczone będą usługi, z wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIII IWZ.

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP i jest zobowiązany, zgodnie z rozd. IV pkt 5 IWZ do złożenia wskaz tam dokumentów, to zgodnie z § 7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zam. od wykon., okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt. 1 ww. rozporządzenia:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy;

2) o których mowa w § 5 pkt 2–4 ww. rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Forma dokumentów podmiotów zagranicznych została określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:

a) adm. i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel. +48 914857542, adres email: iod@mopr.szczecin.pl;

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się w rozdziale III IWZ

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np. za pomocą ePuap) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w Instrukcji dla wykonawców.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020
ID Postępowania
1e662c9c-6dda-48d4-b432-80300f30e5f4  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2020.11.23.07_opieka_i_wsparcie_KREATOR_du__e_mieszkanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-29 11:23:07 1,4MB 3 razy
2 29.05.2020.11.25.42_Za_O__czniki_do_IWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-05-29 11:25:42 3,7MB 3 razy
Wynik postępowania
1 29.06.2020.15.42.35_wybair_oferty.pdf 2020-06-29 15:42:35 248,0KB
Informacja z otwarcia ofert
1 10.06.2020.13.59.19_informacja_z_otwarcia_ofert__Ewiadczenie_us_Oug_opieki_i_wsparcia.doc 2020-06-10 13:59:20 89KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-05-2020 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 29-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-06-2020 15:42