Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług przygotowywania i dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Znak Sprawy

341-14.2020

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
 2. Kod CPV: 55321000-6, 55521000-8. 
 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca świadczyć będzie usługi przygotowywania oraz dowozu posiłków 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli dla około  45 osób zamieszkałych w szczególności przy następujących ulicach na terenie miasta Szczecin: Boh. Getta Warszawskiego, Chodkiewicza, Dubois,  E. Plater, Jagiełły, Jana Kazimierza, Jagiellońska, Kaszubska, Krasińskiego, Kr. Jadwigi, Kopernika Kapitańska, Kołłątaja, Krakowska,  Łokietka, Matejki, Mickiewicza, 3-go Maja, Małkowskiego, Noakowskiego, Narutowicza, Niedziałkowskiego, Ofiar Oświęcimia, Parkowa, Podhalańska, Piłsudskiego, Powstańców Wlkp., Piłsudskiego, Przybysławy, Rayskiego, Szpitalna,  Szarotki, Składowa, Śląska, Traugutta, Wyzwolenia, Wielkopolska.
 4. Zamawiający szacuje, iż maksymalna ilość przygotowanych oraz dowiezionych posiłków
  w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 9 500. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości posiłków niż maksymalna w szczególności w przypadku wyjazdu poza miejsce zamieszkania osoby wskazanej przez zamawiającego, pobycie w szpitalu lub innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości posiłków. Za wystarczające uważa się powiadomienie wykonawcy, faksem, e-mailem, telefonicznie, na dzień przed planowanym dostarczeniem posiłku, do godz. 13.00.
 5. Ciepły posiłek winien się składać z zupy i drugiego dania. Zamawiający wymaga, aby gramatura posiłków była nie niższa niż: zupa 330 ml, ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makron 200 g, mięso/ryba – 130 g, surówka/surówki - 150g. Posiłki mają być dowożone do wskazanych przez zamawiającego osób w godzinach od 12.00 do 14.00 i winny być zapakowane w sposób umożliwiający spożycie ciepłego posiłku bezpośrednio po jego dostarczeniu bez konieczności podgrzewania (jednorazowe styropianowe opakowania). 
 6. Na każdy tydzień wykonawca przedkłada zamawiającemu do akceptacji menu w co najmniej dwóch wersjach do wyboru przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie raz w tygodniu posiłku bezmięsnego. Posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane i przygotowane z pełnowartościowych produktów. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz temperaturę.
 7. Po zawarciu umowy zamawiający przekaże wykonawcy wykaz osób, dla których mają być dowożone posiłki. Posiłki będą wydawane uprawnionym osobom za pokwitowaniem odbioru. W przypadku braku możliwości pokwitowania odbioru posiłku przez osobę uprawnioną, w szczególności w sytuacji związanej z niepełnosprawnością lub złym stanem zdrowia, osobą upoważnioną do pokwitowania odbioru posiłku będzie osoba wspólnie zamieszkująca lub opiekun świadczący usługi opiekuńcze. 
 8. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej niniejszym postępowaniem, posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 9. Wykonawca musi posiadać zezwolenie właściwych organów (służb) dopuszczających obiekt do przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu oraz dostawie ciepłych posiłków w ilości co najmniej 500 miesięcznie.

    W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 1. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie :
 1. formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których usługi były realizowane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 1 formularza) oraz przyznania punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy (pkt 2 formularza)

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena – 70%.
 2. doświadczenie wykonawcy – 30 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 10.11.2020r., do godz. 10:00. W celu złożenia oferty należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem tel. 91 48 57 601 lub z osobą upoważnioną do kontaktu w niniejszym postępowaniu p. Panią Barbarą Szczepańską tel. 91 48 57 528. Pracownik Działu Organizacyjnego odbierze ofertę osobiście przy wejściu do budynku i przekaże wykonawcy potwierdzenie złożenia oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności gdy zostanie złożona do skrzynki na korespondencję.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 10.11.2020r., o godz. 10:15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

OSOBA DO KONTAKTU

Barbara Szczepańska tel 91 48 57 528, fax 91 48 57 603 email: bszczepanska@mopr.szczecin.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem  i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem  jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Szczecinie: iod@mopr.szczecin.pl, tel 91 48 57 542.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
 4.  odbiorcami ww.  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 5.  Ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8.  Osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada prawo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wniesienie żądania, którym mowa w ar. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, których mowa wart.18 ust.2 RODO;
  •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do ogłoszenia:

IWZ

załączniki do IWZ

Zawarcie umowy:

Umowa została zawarta w dniu 28.12.2020r. z Dariuszem Śpiewakiem Klub Studencki Szafa, ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin  na kwotę - 171 000,00zł

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.10.2020.12.14.11_IWZ_dowaiz_posi_Okaiw_na_2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:14:11 444,8KB 20 razy
2 30.10.2020.12.14.32_Za_O__cznik_nr_1_do_IWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:14:32 271,2KB 10 razy
3 30.10.2020.12.14.50_Za_O__cznik_nr_2_do_IWZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:14:50 565,8KB 8 razy
4 30.10.2020.12.15.06_za_O__cznik_nr_3_do_IWZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:15:06 439,7KB 9 razy
5 30.10.2020.12.15.22_Za_O__cznik_nr_4_do_IWZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:15:22 263,4KB 11 razy
6 30.10.2020.12.15.37_za_O__cznik_nr_5_do_IWZ_wzair_umowy_posi_Oki_2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:15:37 266,2KB 15 razy
7 30.10.2020.12.15.52_za_O__cznik_nr_6_do_IWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:15:52 773,8KB 13 razy
8 30.10.2020.12.16.08_za_O__czniki_pomocniczo.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-10-30 12:16:08 54,1KB 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 30-10-2020 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Szczepańska 30-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 28-12-2020 11:17