Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkanaich chronionych dla osób w podeszłym wieku

04/12/2020    S237

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej dla osób starszych

2020/S 237-586080

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857534
Faks: +48 914857603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Numer referencyjny: 341-17/2020

II.1.2)Główny kod CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku.

3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych, w których przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym. Mieszkania znajdują się w centrum miasta Szczecin. Oferty składane przez wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części:

a) I część świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy ul. Bolesława Śmiałego przeznaczonego dla maks. 5 osób;

b) II część świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach znajdujących się przy ul. gen. Sikorskiego przeznaczonego dla maks. 5 osób, oraz mieszkania znajdującego się przy ul. A. Mickiewicza przeznaczonego dla maks. 7 osób;

c) III część świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych znajdujących się przy ul. Boh. Warszawy, ul. Pocztowej, Ściegiennego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mieszkanie znajdujące się w centrum miasta Szczecin przy ul. Bol. Śmiałego

II.2.4)Opis zamówienia:

4. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7.00 do godz. 19.00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 inną osobą, która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom, o ile ich stan zdrowia na to pozwala, możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych;

14) zapewnienia przestrzegania regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00;

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mieszkania znajdujące się w centrum miasta Szczecina przy ul. A. Mickiewicza oraz gen. Sikorskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

4. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7.00 do godz. 19.00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 inną osobą, która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom, o ile ich stan zdrowia na to pozwala, możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych;

14) zapewnienia przestrzegania regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00;

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mieszkania znajdujące się w centrum miasta Szczecina przy ul. boh. Warszawy, P. Ściegiennego, Pocztowej

II.2.4)Opis zamówienia:

4. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 inną osobą, która będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom, o ile ich stan zdrowia na to pozwala, możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych;

14) zapewnienia przestrzegania regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00;

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dysonuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w rozdziale IV IWZ. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w rozdziale IV IWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do IWZ. Szczegółowe warunki dot. dopuszczalnych zmian zostały określone w rozdziale XI istotnych warunków zamówienia oraz w umowie

(zmiany umowy) między innymi w zakresie sposobu zmiany umowy na skutek okoliczności związanych z epidemią SARS-COV-2, zwiększenia ilości świadczonych usług opieki i wsparcia – nie więcej niż 50 % wartości zawartej umowy, zmian w wykazie osób, zmiany stanu prawnego, zmiany lokalizacji świadczenia usług opieki i wsparcia w sytuacji uruchomienia mieszkania chronionego pod innym adresem i zakończenia albo zawieszenia działalności mieszkania w miejscu dotychczasowym.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku XIV do dyrektywy 2012/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 18/12/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień podobnych do wysokości 50 % zawartej z wykonawcą umowy na warunkach określonych w IWZ oraz wzorze umowy.

Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość – 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów, na rzecz których świadczone będą usługi, z wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIII IWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem IV pkt 5 ppkt 1 IWZ do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 5 ppkt 1 lit. d IWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o których mowa w rozdziale IV pkt 5 ppkt 1 lit. a–c IWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Forma dokumentów podmiotów zagranicznych została określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, zamawiający informuje, że:

— admin. danych os. jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

— kontakt do inspektora ochrony danych os. w MOPR w Szczecinie, tel. +48 914857542, adres e-mail: iod@mopr.szczecin.pl

— dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

— odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, przez okr., o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d w zw. z art. 140 rozp. Parlamentu Europ. nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

— obowiązek podania danych os. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

— w odniesieniu do danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli w IWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np. za pomocą ePUAP) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w instrukcji dla wykonawców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/12/2020

Identyfikator postępowania

414fc66e-7a5a-4fef-9991-c53829ebcce0

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2020.12.20.38_IWZ_opieka_i_wsaprcie_w_mieszkaniach_podzia_O_na_cz_a_E__i_2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 12:20:38 338,6KB 8 razy
2 04.12.2020.12.23.24_za_O__czniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 12:23:24 466,7KB 10 razy
Wynik postępowania
1 29.12.2020.15.14.04_Wybair_na_stron_a__341-17.2020.pdf 2020-12-29 15:14:04 419,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.12.2020.11.46.56_informacja_z_otwarcia_ofert_opieka_i_wsparcie_2021.doc 2020-12-18 11:46:56 46,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-12-2020 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 29-12-2020 15:14