Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie uslug opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami SOKON

Znak Sprawy

RPO.341-18.2020

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„świadczenie usług opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami SOKON ”

 

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu pojazdami Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON) z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
 2. Kod CPV: 85312120-6
 3. Przewozy odbywać się będą zgodnie z planem zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 18.01.202r. do dnia 25.06.2021 r., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, przerw świątecznych, oraz w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych, szczególnie w sytuacjach związanych z COVID-19.
 4. Każdorazowo wyjazd samochodu wożącego dzieci odbywać się będzie z siedziby SOKON przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie. Osoby wskazane przez Wykonawcę do świadczenia usług opieki na czas przewozu, rozpoczynają świadczenie usług w siedzibie SOKON. Samochody przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W każdym jednym samochodzie transportującym dzieci wymagana  jest obecność jednego opiekuna. 
 5. Opiekun jest zobowiązany do:
  1. pomocy kierowcy w zapewnieniu bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania zamykania drzwi pojazdu, pomocy dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu),
  2. pomoc w zajęciu miejsca w pojeździe (nie dotyczy dzieci na wózkach inwalidzkich),
  3. czuwania nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci (m.in. sprawdzanie czy wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa),
  4. zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy (w przypadku awarii pojazdu),
  5. odbioru/przekazywania  dziecka pracownikom placówki oświatowej/ rodzicom /opiekunom.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

   1. jedną osobą do obsługi administracyjnej (uzgadnianie grafików z Zamawiającym, rozliczanie usług),
   2. 12 osobami, które będą świadczyły usługi opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania. Osoby te muszą być pełnoletnie, posiadać dobry stan zdrowia, wykazywać się empatią, dobrą komunikacją z osobami niepełnosprawnymi.

Wskazane osoby nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów na rzecz których wykonywały usługi oraz okresu relacji ) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 

 1. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 IWZ

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena : 100 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 17.12.2020r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.    17.12.2020r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.12.2020.14.56.58_IWZ_opieka_2021.pdf 2020-12-08 14:56:58 409,2KB 146 razy
2 08.12.2020.15.03.03_zalaczniki_do_IWZ.zip 2020-12-08 15:03:03 436,1KB 147 razy
Wynik postępowania
1 17.12.2020.15.02.25_uniewa__nienie_post_apowania_na_us_Ougi_opieki_na_czas_transportu.doc 2020-12-17 15:02:25 32,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-12-2020 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-12-2020 15:02