Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Identyfikator miniportalu 4f130569-5f95-4205-9f6d-11653cf50eea

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej dla osób starszych

2021/S 104-274822

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szczepańska
E-mail: zam.publiczne@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857528
Faks: +48 914857603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

 

Numer referencyjny: 341-3.2021

II.1.2)Główny kod CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych (zwanych dalej także „Usługami”)

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych w których przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym. Mieszkania znajdują się w centrum miasta Szczecin. Oferty składane przez wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części:

a) I część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach znajdujących się przy ul. Bol. Śmiałego przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób oraz przy ul. H. Żółkiewskiego przeznaczonego dla maksymalnie 7 osób,

b) II część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach znajdujących się przy ul. Bol. Śmiałego przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób oraz przy ul. H. Żółkiewskiego przeznaczonego dla maksymalnie 7 osób

 

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Dwa mieszkania chronione znajdujące się w centrum miasta Szczecin

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach znajdujących się: przy ul. Bol. Śmiałego przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób oraz przy ul. H. Żółkiewskiego przeznaczonego dla maksymalnie 7 osób. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

Zmiana dzienna: od godz. 7.00 do godz. 19.00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 inną osobą, które będzie sprawowałaopiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

Zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/07/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób

 

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Mieszkanie chronione znajdujące się w centrum miasta Szczecin

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

Zmiana dzienna: od godz. 7.00 do godz. 19.00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami, które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej

Zmiana nocna: od godz. 19.00 do 7.00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/07/2021

Koniec: 31/12/2021

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

 

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy.

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w rozdziale V SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie każdej części zamówienia. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone negocjacje z wykonawcą.

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Szczegółowe warunki dot. dopuszczalnych zamian umowy zostały określone w rozdziale XIV Specyfikacji warunków zamówienia oraz w paragrafie 14 umowy (zmiany umowy) m.in w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy na skutek okoliczności związanych z epidemią wirusa SARS -COV-, zmiany w wykazie osób, zmiany stanu prawnego, zmiany urzędowej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy w związku z art. 359 ust. 1 ustawy (zamówienie na usługi społeczne).

 

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 14/06/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Kryteria oceny ofert:

— cena – 50 %,

— jakość – 50 %. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XVI SWZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów, na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Admin. danych os. jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

— kontakt do inspektora ochrony danych os. w MOPR w Szczecinie, tel. +48 914857542, adres e-mail:iod@mopr.szczecin.pl,

— dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

— odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok post w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, przez okr. o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d w zw. z art. 140 rozp. Parlamentu Europ. nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

— obowiązek podania danych os. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

— w odniesieniu do danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli w SWZ.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

a) 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) dla I części zamówienia;

b) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla II części zamówienia;

Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

a) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego:

13 1020 4795 0000 9102 0278 1011;

b) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium szczególnie gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.

Szczegóły w rozdziale IX SWZ

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie każdej części zamówienia. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. za pośrednictwem Epuap), przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na Platformie.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesienie.

Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w SWZ.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/05/2021

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.06.2021.11.25.41_2021-OJS104-274822-pl.pdf 2021-06-01 11:25:41 138,2KB
2 14.06.2021.08.06.21_Informacja_o_kwocie__jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacj_a_zamaiwienia.pdf 2021-06-14 08:06:21 114,5KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 01.06.2021.11.25.41_swz_opieka_i_wsparcie_w_3_mieszkaniach_UE.pdf 2021-06-01 11:25:41 288,3KB 124 razy
2 01.06.2021.11.26.27_za_O__czniki_do_SWZ.zip 2021-06-01 11:26:27 681,0KB 137 razy
Wynik postępowania
1 25.06.2021.14.50.55_wybair_najkorzystniejszej_oferty_na_stron_a_341-3.2021.pdf 2021-06-25 14:50:55 330,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 14.06.2021.12.50.48_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2021-06-14 12:50:48 149,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 01-06-2021 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Szczepańska 01-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 25-06-2021 14:50