Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Identyfikator MiniPortalu: 78fe3e4b-4c73-4aa2-bfed-07453daa7b6b

25/10/2021    S207

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej dla osób starszych

2021/S 207-542769

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szczepańska
E-mail: zam.publiczne@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857528
Faks: +48 914857603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

 

Numer referencyjny: 341-9.2021

II.1.2)Główny kod CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych (zwanych dalej także „Usługami”).

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych w których przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym. Mieszkania znajdują się:

1) w zakresie części I w Dzielnicy Stołczyn;

2) w zakresie części II i III w centrum miasta Szczecin.

3) w zakresie części IV w centrum miasta Szczecin i Dzielnicy Pogodno.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób starszych znajdującym się przy ul. Stołczyńskiej przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób

 

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

I część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy ul. Stołczyńskiej

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy ul. Stołczyńskiej przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 1 inną osobą, które będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej

zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2022

Koniec: 30/09/2022

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) dla I części zamówienia

Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium.

Szczegóły wadium w rozdziale IX SWZ

 

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu dla osób w podeszłym wieku znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób

 

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

II część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy Al. Piastów przeznaczonym dla maksymalnie 14 osób. Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) 2 innymi osobami, które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej

zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2022

Koniec: 30/09/2022

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla II części zamówienia

Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium.

Szczegóły wadium w rozdziale IX SWZ

 

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w pięciu mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

 

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

III część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych znajdujących się przy: ul. Boh. Warszawy, ul. P. Ściegiennego, ul. Pocztowej, ul. Bol. Śmiałego, ul. Żółkiewskiego.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych znajdujących się przy:

ul. Boh. Warszawy, ul. P. Ściegiennego, ul. Pocztowej każde dla maksymalnie 6 osób,

ul. Bol. Śmiałego przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób

ul. H. Żółkiewskiego przeznaczonego dla maksymalnie 7 osób

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) 1 inną osobą, które będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej

zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2022

Koniec: 30/09/2022

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla III części zamówienia

Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium.

Szczegóły wadium w rozdziale IX SWZ

 

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w dwóch mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

 

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

IV część zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych znajdujących się przy: ul. Gen. Sikorskiego, ul. A. Mickiewicza

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu znajdującym się przy świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych znajdujących się przy:

ul. Gen. Sikorskiego przeznaczonego dla maksymalnie 5 osób, oraz mieszkania znajdującego się przy ul. A. Mickiewicza przeznaczonego dla maksymalnie 7 osób,

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) 1 inną osobą, które będzie sprawowała opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej

zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę,

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza,

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi,

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu,

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.,

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez zamawiającego,

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców),

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców,

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe,

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę,

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych,

14) zapewnienia przestrzegania Regulaminu mieszkań chronionych.

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia,

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21.00,

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2022

Koniec: 30/09/2022

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

16 000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) dla IV części

Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium.

Szczegóły wadium w rozdziale IX SWZ

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

 

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w Rozdziale V SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego szczegóły w Rozdziale I SWZ.

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy i rozdziale XIV SWZ. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić między innymi w przypadku gdy:

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę. Zmieniony sposób wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w aneksie do umowy sporządzonym w oparciu o aktualną podstawę prawną, stanowiącą uzasadnienie dla dokonania zmiany; urzędowej zmianie ulegnie stawka podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,

wystąpią obiektywne, niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana powyższa może zostać wprowadzona na pisemny wniosek strony umowy, wskazujący okoliczności i uzasadnienie dla zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o określony czas,

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy w związku z art. 359 ust. 1 ustawy (zamówienie na usługi społeczne)

 

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 16/11/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Kryteria oceny ofert:

-cena 50%,

- jakość 50%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale XVI SWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit. a) –c) SWZ, składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, zamawiający informuje, że:

a) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

b) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie tel. 91 48 57 542. iod@mopr.szczecin.pl, Szczegóły w Rozdziale IV SWZ,

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę: Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, Oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Podmiotowe środki dowodowe, Przedmiotowe środki dowodowe: koncepcja wykonania usług, Dokumenty wymagane przez zamawiającego wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy szczegóły w rozdziale VI SWZ.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. za pośrednictwem Epuap), przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na Platformie.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesienie.

Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w SWZ

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/10/2021

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.10.2021.12.01.02_og_Ooszenie.pdf 2021-10-25 12:01:02 2,1MB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 25.10.2021.12.01.02_swz_2022_mieszkania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-10-25 12:01:02 272,9KB 48 razy
2 25.10.2021.12.02.00_Za_Oaczniki_do_swz.zip Po terminie otwarcia ofert 2021-10-25 12:02:00 925,1KB 56 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 15.11.2021.13.55.17_kwota_zamaiwienia_341-9.2021.pdf 2021-11-15 13:55:17 130,8KB
Wynik postępowania
1 10.12.2021.10.01.45_wybair_na_stron_a_341-9.2021.pdf 2021-12-10 10:01:45 627,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 16.11.2021.12.13.21_Informcja_z_otwarcia_ofert_341-9.2021ok.pdf 2021-11-16 12:13:21 268,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 25-10-2021 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Szczepańska 25-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 24-05-2022 15:09