Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Identyfikator miniportalu:77315f85-f1f5-41c7-8ea7-2a03143c22cc

Usługi - 563111-2021 03/11/2021   

S213 I. II. III. IV. VI. Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej 2021/S 213-563111 Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja II: Przedmiot I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3 Miejscowość: Szczecin Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Kod pocztowy: 70-323 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Barbara Szczepańska E-mail: zam.publiczne@mopr.szczecin.pl Tel.: +48 914857528 Faks: +48 914857603 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mopr.szczecin.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny I.5) Główny przedmiot działalności Ochrona socjalna II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 2/10 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Numer referencyjny: 341-14.2021 II.1.2) Główny kod CPV 85312100 Usługi opieki dziennej II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta. Oferty składane przez Wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części :Cześć nr 1 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania RO Północ, Część nr 2 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania RO Śródmieście, Część nr 3 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania RO Zachód, Część nr 4 obejmuje świadczenie opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR RO Prawobrzeże. II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Północ Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 85312100 Usługi opieki dziennej II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin II.2.4) Opis zamówienia: Cześć nr 1 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 3/10 usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną. Zamawiający szacuje, iż liczba klientów dla których świadczone będą usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie: Dla części I około 260 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 85 000 godzin usług opiekuńczych i 7 000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponad wartości określone w ust. 6, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach maksymalnej wysokości zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Maksymalna wysokość zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przewidywanych szacunkowych ilości godzin usług. Zamawiający szacuje, że minimalna zrealizowana liczba godzin usług będzie wynosić : dla części I zamówienia : 64 000 godzin usług opiekuńczych i 5 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych II.2.6) Szacunkowa wartość II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Początek: 01/01/2022 Koniec: 31/12/2022 II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 zł dla I części zamówienia; Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Śródmieście Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 85312100 Usługi opieki dziennej II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin II.2.4) Opis zamówienia: Cześć nr 2 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 4/10 zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną. Zamawiający szacuje, iż liczba klientów dla których świadczone będą usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie: Dla części nr II około 330 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 130 000 godzin usług opiekuńczych i 19 300 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponad wartości określone w ust. 6, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach maksymalnej wysokości zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Maksymalna wysokość zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przewidywanych szacunkowych ilości godzin usług. Zamawiający szacuje, że minimalna zrealizowana liczba godzin usług będzie wynosić : Dla II części zamówienia: 104 000 godzin usług opiekuńczych i 15 440 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych II.2.6) Szacunkowa wartość II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Początek: 01/01/2022 Koniec: 31/12/2022 II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 25 000,00zł dla II części zamówienia; Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Zachód Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 85312100 Usługi opieki dziennej 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 5/10 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin II.2.4) Opis zamówienia: Cześć nr 3 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną. Zamawiający szacuje, iż liczba klientów dla których świadczone będą usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie: Dla części nr III około 200 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 80 000 godzin usług opiekuńczych i 13 000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponad wartości określone w ust. 6, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach maksymalnej wysokości zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Maksymalna wysokość zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przewidywanych szacunkowych ilości godzin usług. Zamawiający szacuje, że minimalna zrealizowana liczba godzin usług będzie wynosić : Dla III części zamówienia: 64 000 godzin usług opiekuńczych i 10 400 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych II.2.6) Szacunkowa wartość II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Początek: 01/01/2022 Koniec: 31/12/2022 II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 6/10 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 16 000,00zł dla III części zamówienia; Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Prawobrzeże Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 85312100 Usługi opieki dziennej II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin II.2.4) Opis zamówienia: Cześć nr 4 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00. Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w IKU jako osoby, której przyznano usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną. Zamawiający szacuje, iż liczba klientów dla których świadczone będą usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie: Dla części IV około 190 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 70 000 godzin usług opiekuńczych i 4 300 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie ilości godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponad wartości określone w ust. 6, jednakże zmiana ilości godzin poszczególnych usług dopuszczalna jest w granicach maksymalnej wysokości zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Maksymalna wysokość zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy będzie stanowiła iloczyn cen jednostkowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz przewidywanych szacunkowych ilości godzin 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 7/10 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym usług. Zamawiający szacuje, że minimalna zrealizowana liczba godzin usług będzie wynosić : Dla IV części zamówienia : 56 000 godzin usług opiekuńczych i 3 440 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych II.2.6) Szacunkowa wartość II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej Początek: 01/01/2022 Koniec: 31/12/2022 II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 12 000,00zł dla IV części zamówienia; Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej części zamówienia musi zsumować ww. kwoty. Należy oznaczyć części, na które wykonawca wnosi wadium. III.1) Warunki udziału III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w Rozdziale V SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego szczegóły w Rozdziale I SWZ. III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje określone w & 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami) III.2.2) Warunki realizacji umowy: Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy i rozdziale XIV SWZ. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić między innymi w przypadku gdy: ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę. Zmieniony sposób wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w aneksie do umowy sporządzonym w oparciu o aktualną podstawę prawną, stanowiącą uzasadnienie dla dokonania zmiany; urzędowej zmianie ulegnie stawka podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT, wystąpią obiektywne, niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 8/10 Sekcja IV: Procedura Sekcja VI: Informacje uzupełniające Zmiana powyższa może zostać wprowadzona na pisemny wniosek strony umowy, wskazujący okoliczności i uzasadnienie dla zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o określony czas. IV.1) Opis IV.1.1) Forma procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury: IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy w związku z art. 359 ust. 1 ustawy (zamówienie na usługi społeczne) IV.2) Informacje administracyjne IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem Data: 22/11/2021 Czas lokalny: 10:00 IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski VI.3) Informacje dodatkowe: Kryteria oceny ofert: -cena 50%, - jakość 50%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale XVI SWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit. a) –c) SWZ, składa: 1) informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 9/10 dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, zamawiający informuje, że: a) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, b) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie tel. 91 48 57 542. iod@mopr.szczecin.pl, Szczegóły w Rozdziale IV SWZ, 1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę: Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, Oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Podmiotowe środki dowodowe, Przedmiotowe środki dowodowe: koncepcja wykonania usług, Dokumenty wymagane przez zamawiającego wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy szczegóły w rozdziale VI SWZ. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: 02-676 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: ul. Postępu 17a Państwo: Polska VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. za pośrednictwem Epuap), przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 03.11.2021, 09:02 Usługi - 563111-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563111-2021:TEXT:PL:HTML 10/10 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na Platformie. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy. 12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej. 14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesienie. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w SWZ VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/10/2021

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.11.2021.10.30.37_Us_Ougi_-_563111-2021_-_TED_Tenders_Electronic_Daily.pdf 2021-11-03 10:30:37 211,8KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 03.11.2021.10.30.37_swz_us_Ougi_opieku__cze_341-14.2021.pdf 2021-11-03 10:30:37 597,1KB 144 razy
2 03.11.2021.10.30.57_za_Oaczniki_do_swz.zip 2021-11-03 10:30:57 3,7MB 132 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 17.11.2021.15.32.54_kwota_zamaiwienia.pdf 2021-11-17 15:32:54 133,4KB
Wynik postępowania
1 26.11.2021.15.41.33_uniewz__nienie_4_cz_a_Eci_na_stron_a.pdf 2021-11-26 15:41:33 133,1KB
2 16.12.2021.15.28.43_wybair_na_stron_a_341-14.2021.pdf 2021-12-16 15:28:43 606,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.11.2021.11.51.59_informacja_z_otwarcia_ofet_us_Ougi_opieku__cze.pdf 2021-11-22 11:51:59 263,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Szczepańska 03-11-2021 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Szczepańska 03-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Szczepańska 16-12-2021 15:28