Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

identyfikator Miniportalu 8ab9dfb0-ebdc-453b-b750-df6d0ddc3ced

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8ab9dfb0-ebdc-453b-b750-df6d0ddc3ced

26/11/2021    S230

Polska-Szczecin: Usługi opieki dziennej

2021/S 230-606700

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: Gen. Sikorskiego 3
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-323
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
E-mail: zam.publiczne@mopr.szczecin.pl
Tel.: +48 914857528
Faks: +48 914857603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Numer referencyjny: 341-1/2021

II.1.2)Główny kod CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania klienta. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu Zaopiekowani -systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce zamieszkania lub pobytu klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników projektu Zaopiekowani -systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin zamieszkałych na terenie miasta Szczecin . Usługi zostanie objętych ok 26 osób w łącznym maksymalnym wymiarze godzin 14 604 godzin usług opiekuńczych i 365 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Minimalny wymiar godzin usług opiekuńczych wynosi 11 000 godzin oraz 265 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych .

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Okres w miesiącach: 12

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

zamówienie jest współfinansowane ze środków RPO WZ 2014 -2020 „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 7 000 z dla I części zamówienia : decyduje moment wpływu środków do zamawiającego , Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi zsumować ww kwoty. Należy oznaczyć części na które wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe informacje na temat wadium w Rozdziale IX SWZ

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu Zaopiekowani -systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

85312100 Usługi opieki dziennej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce zamieszkania lub pobytu klienta

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników projektu Zaopiekowani -systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin zamieszkałych na terenie miasta Szczecin . Usługi zostanie objętych ok 27 osób w łącznym maksymalnym wymiarze godzin 14 179 godzin usług opiekuńczych i 310 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Minimalny wymiar godzin usług opiekuńczych wynosi 11 000 godzin oraz 210 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych .

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Okres w miesiącach: 12

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

zamówienie jest współfinansowane ze środków RPO WZ 2014 -2020 „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 7 000 z dla II części zamówienia : decyduje moment wpływu środków do zamawiającego , Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi zsumować ww kwoty. Należy oznaczyć części na które wykonawca wnosi wadium. Szczegóły dotyczące wadium w Rozdziale IX SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dysponuje kadrą do realizacji zamówienia określoną w Rozdziale V SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do kwoty: 200 000 zł w każdej z części zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby wskazane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz Rozdziale XVI SWZ. Zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy oraz Rozdziale XVI SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 132 ustawy PZP w związku z art. 359 ust.1 stawy (zamówienie na usługi społeczne)

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 09/12/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert: cena - 50 %, jakość - 45 % , zatrudnienie do realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy - 5 %

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) lit. a) –c) SWZ, składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;

Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,Przedmiotowe środki dowodowe: koncepcja wykonania usług w celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego jak również w celu przyznania punktów w kryterium jakość.

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:

opisane szczegółowo w Rozdziale VI SWZ

Klauzula RODO w SWZ .

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. za pośrednictwem Epuap), przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na Platformie.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesienie.

Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/11/2021

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.11.2021.13.33.07_og_Ooszenie_ZAOPIEKOWANI.pdf 2021-11-26 13:33:07 121,1KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 26.11.2021.13.33.15_swz_ZAOPIEKOWANI.pdf 2021-11-26 13:33:15 854,4KB 132 razy
2 26.11.2021.13.33.25_za_O__czniki.zip 2021-11-26 13:33:25 9,0MB 134 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 06.12.2021.10.57.29_kwota_zamaiwienia_us_Ougi_opieku__cze.pdf 2021-12-06 10:57:29 440,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 13.12.2021.10.14.10_uniewa__nienie_postepowania.doc 2021-12-13 10:14:10 89KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 26-11-2021 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 26-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 13-12-2021 10:14