Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie

Szczecin: Remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 434170 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195469 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z projektem wykonawczym w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace: 1) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 3) roboty związane z ogrodzeniem terenu budowy (wygodzenie terenu budowy od terenu szkoły), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 4) wykonanie na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 5) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 6) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 7) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 9) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 10) sporządzenie i przekazaniem zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta, 11) wszystkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Taran Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, Bociania 40, 71-696 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 305142,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:233218,74
  • Oferta z najniższą ceną: 233218,74/ Oferta z najwyższą ceną:285000,00
  • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-10-2013 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2013 12:30