Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

Szczecin: Świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
Numer ogłoszenia: 439374 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1)przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2)naprawy wynikające z przeglądów, 3)bieżące naprawy będące wynikiem awarii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 50.11.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stacja Obsługi Pojazdów Obsługi Szybkie, ul. Mieszka I- go 19, 71-007 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 30000,00

·         Oferta z najniższą ceną: 30000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 30000,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stacja Obsługi Pojazdów Obsługi Szybkie, ul. Mieszka I- go 19, 71-007 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 1369,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1685,00

·         Oferta z najniższą ceną: 1685,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1685,00

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu: - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 31268 - 2013; na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 22.01.2013 r. - w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przewidziane było zamówienie uzupełniające - pkt. II 1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 534802 - 2012 na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, data zamieszczenia 31.12.2012 r., - zamówienie uzupełniające dotyczy świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie (jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego), - od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres 3 lat, zamówienie podstawowe zostało wszczęte 31.12.2012 r., - wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem zamówienia podstawowego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-10-2013 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 29-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2013 08:56