Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)

Organizacja  wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)
Numer ogłoszenia: 450136 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizację wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). 3. Liczba uczestników: 20 do 26 osób niepełnosprawnych (z zaburzeniami psychicznymi ) w każdej z części zamówienia. 4. Termin realizacji: 1) Dla I części zamówienia 25.11.2013 r. - 04.12.2013 r. 2) Dla II części zamówienia 06.12.2013r - 15.12.2013r. 5. Zamawiający oddeleguje dla każdej części zamówienia obserwatora, który będzie na miejscu czuwać nad prawidłową realizacją założonego programu; wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu, zakwaterowania w pokoju jednoosobowym oraz wyżywienia obserwatora. Wykonawca nie wycenia w ofercie kosztu pobytu obserwatora. Koszt ten Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenach jednostkowych uczestników wyjazdu. 6. Wykonawca w każdej części zamówienia zapewnia uczestnikom: transport do miejsca realizacji, usługi i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienia, bufetu kawowego podczas realizacji zajęć, opiekę medyczną, ubezpieczenia NNW, realizacji programu wyjazdu w tym : 2 spotkania integracyjne, minimum dwie wycieczki poza miejsce zakwaterowania, realizacja programu socjoterapeutycznego, realizacja zajęć z psychologiem, realizacja warsztatów promocja zdrowego trybu życia, prowadzenie gospodarstwa domowego, realizacji zajęć rekreacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykonywanej usługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że wykonawcy wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna organizację wyjazdu zawierającego w swym programie zajęcia socjoterapeutyczne dla minimum 20 osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że wykonawcy dysponują lub będą dysponować dla każdej części zamówienia minimum: a) 4 asystentami osób niepełnosprawnych posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu. Ww. osoby zostaną przypisane do poszczególnych osób i będą nad nimi pełnić całodobową opiekę, ponadto mają za zadanie wspierać Uczestników i personel w realizacji programu wyjazdu, b) 1 psychologiem klinicznym posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu, c) 2 pedagogami specjalnymi posiadających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację założonego programu (dot. w szczególności prowadzenia warsztatów pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz Prowadzenie gospodarstwa domowego), d) 2 socjoterapeutami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi umożliwiające realizację założonego programu. Zamawiający zastrzega, iż ww osoby nie mogą łączyć funkcji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) propozycja organizacji zajęć turystycznych i rekreacyjnych w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie wykonawcy - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczeci.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. 105 osoba do kontaktów Anna Sankowska fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: 20 do 26 osób niepełnosprawnych (z zaburzeniami psychicznymi ) Zamawiający oddeleguje obserwatora, który będzie na miejscu czuwać nad prawidłową realizacją założonego programu; wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu, zakwaterowania w pokoju jednoosobowym oraz wyżywienia obserwatora. Wykonawca nie wycenia w ofercie kosztu pobytu obserwatora. Koszt ten Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenach jednostkowych uczestników wyjazdu. Wykonawca zapewnia uczestnikom: transport do miejsca realizacji, usługi i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienia, bufetu kawowego podczas realizacji zajęć, opiekę medyczną, ubezpieczenia NNW, realizacji programu wyjazdu w tym : 2 spotkania integracyjne, minimum dwie wycieczki poza miejsce zakwaterowania, realizacja programu socjoterapeutycznego, realizacja zajęć z psychologiem, realizacja warsztatów promocja zdrowego trybu życia, prowadzenie gospodarstwa domowego, realizacji zajęć rekreacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykonywanej usługi..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 04.12.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 60
 • 2. doświadczenie wykonawcy - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizację wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.).

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa będzie realizowana w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.). Liczba uczestników: 20 do 26 osób niepełnosprawnych (z zaburzeniami psychicznymi ) Zamawiający oddeleguje obserwatora, który będzie na miejscu czuwać nad prawidłową realizacją założonego programu; wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu, zakwaterowania w pokoju jednoosobowym oraz wyżywienia obserwatora. Wykonawca nie wycenia w ofercie kosztu pobytu obserwatora. Koszt ten Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenach jednostkowych uczestników wyjazdu. Wykonawca zapewnia uczestnikom: transport do miejsca realizacji, usługi i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienia, bufetu kawowego podczas realizacji zajęć, opiekę medyczną, ubezpieczenia NNW, realizacji programu wyjazdu w tym : 2 spotkania integracyjne, minimum dwie wycieczki poza miejsce zakwaterowania, realizacja programu socjoterapeutycznego, realizacja zajęć z psychologiem, realizacja warsztatów promocja zdrowego trybu życia, prowadzenie gospodarstwa domowego, realizacji zajęć rekreacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wykonywanej usługi..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 60
 • 2. doświadczenie wykonawcy - 40

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.11.2013.13.47.20_siwz_wyjazd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:47:20 1,1MB 99 razy
2 05.11.2013.13.47.28_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:47:28 445,4KB 84 razy
3 05.11.2013.13.47.37_zaA__nr_1_wyjazd.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:47:37 132,5KB 69 razy
4 05.11.2013.13.47.45_zaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:47:45 123,5KB 70 razy
5 05.11.2013.13.48.41_zaA__nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:48:41 12KB 68 razy
6 05.11.2013.13.48.48_zaA__nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:48:48 12KB 67 razy
7 05.11.2013.13.48.55_zaA_A_cznik_nr_5_a.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:48:55 168,5KB 70 razy
8 05.11.2013.13.49.01_zaA_A_cznik_nr_5_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:49:01 168,5KB 66 razy
9 05.11.2013.13.49.08_zaA_A_cznik_nr_6a.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:49:08 13KB 69 razy
10 05.11.2013.13.49.14_zaA_A_cznik_nr_6b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:49:14 13KB 62 razy
11 05.11.2013.13.49.31_program.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2013-11-05 13:49:31 12,4KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.11.2013.18.20.41_pytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-07 18:20:41 122,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 05-11-2013 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 07-11-2013 18:20