Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 51846 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Szczecinie, szczegółowo określonych w załączniku nr 1a, 1b i 1c do siwz wraz z dostarczeniem ich partiami do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości materiałów biurowych zostały określone
w załączniku nr 1a, 1b i 1c do siwz. Zamawiający zamówi poszczególne artykuły w ilości nie mniejszej niż 70 % ilości maksymalnych wskazanych w załączniku nr 1a, 1b i 1c do siwz. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Dostawy materiałów biurowych określonych w zał. nr 1a, 1b i 1c do siwz odbywać się będą częściowo na podstawie pisemnych zamówień. Dostawa częściowa nastąpi w terminie do 8 dni kalendarzowych od dnia uruchomienia danej partii dostawy. Czas dostawy Wykonawca uzgodni telefonicznie z pracownikiem Zamawiającego pod numerem telefonu (091) 48 57 528 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-12.00). Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego
o spodziewanych opóźnieniach w dostawie oraz przyczynach opóźnienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kalkulacja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b i 1c do siwz, celem ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1.ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2.wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3.ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pok. 107. Osobą uprawnioną do kantaków jest Agnieszka Bargieł, w godz. od 7:30 do 15:30, faks 91 48 57 603 całą dobę.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Załączniki 1b i 1c są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.02.2014.15.02.56_SIWZ_341-2-14_ok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:02:56 822,8KB 196 razy
2 13.02.2014.15.03.18_Zal_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:03:18 36KB 146 razy
3 13.02.2014.15.03.29_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:03:29 35,5KB 142 razy
4 13.02.2014.15.03.42_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:03:42 43KB 141 razy
5 13.02.2014.15.03.54_Zal_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:03:54 32,5KB 139 razy
6 13.02.2014.15.04.14_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:04:14 213,5KB 171 razy
7 13.02.2014.15.04.26_ZaA_A_cznik_nr_1b_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:04:26 18KB 161 razy
8 13.02.2014.15.04.44_ZaA_A_cznik_nr_1c_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:04:44 17KB 168 razy
9 13.02.2014.15.04.58_zaA_A_cznik_nr_5_do_siwz_wzA_r_umowy_PDF.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-13 15:04:58 341,1KB 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 13-02-2014 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 13-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 13-02-2014 15:05