Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 65488 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie szczegółowo określony w załączniku nr 1a do siwz wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy. Maksymalne ilości zamawianych artykułów zostały określone w załączniku nr 1a do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert jakościowo równoważnych spełniających równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty wykonane
z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych: pojemność tuszu lub tonera, wydajność i jakość wydruku, w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Przy czym zastosowanie zaproponowanego produktu nie może spowodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu. W ofertach równoważnych w odpowiedniej pozycji załącznika nr 1a do siwz należy wskazać producenta, nazwę i oznaczenie stosowane przez producenta oferowanych produktów. W czasie trwania zamówienia Zamawiający zamówi
u Wykonawcy poszczególne artykuły w ilości nie przekraczającej ilości maksymalnych, określonych w Kalkulacjach cen.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Oferta cenowa zgodnie
z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Odpowiednie pełnomocnictwa;tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Kalkulacja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, celem ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1.ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 2.wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3.ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pok. 107. Osoba uprawnioną do kontaktów jest Agnieszka Bargieł w godz. od 7:30 do 15:30, faks 91 48 57 603 cała dobę.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.02.2014.14.32.43_SIWZ_341-4-14_tonery.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:32:43 305,4KB 195 razy
2 25.02.2014.14.33.02_zaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:33:02 34,5KB 177 razy
3 25.02.2014.14.33.15_ZaA_A_cznik_nr_1a__do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:33:15 92,5KB 226 razy
4 25.02.2014.14.33.26_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:33:26 32KB 142 razy
5 25.02.2014.14.33.40_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:33:40 31,5KB 141 razy
6 25.02.2014.14.34.02_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:34:02 26KB 140 razy
7 25.02.2014.14.34.29_zaA_A_cznik_nr_5_do_siwz_341-4-14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-02-25 14:34:29 149,0KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 25-02-2014 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 25-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 25-02-2014 14:34