Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieNumer ogłoszenia: 123822 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Usługa pogrzebowa powinna obejmować następujące czynności: Pogrzeb tradycyjny: dostarczenie trumny wyściełanej sosnowej, lakierowanej bez względu na rozmiar, dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, przygotowanie zwłok do pochowania (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem trumny ze zwłokami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie trumny w przygotowanym grobie, wykopanie jednorzędowego grobu lub wybranie ziemi z istniejącego grobu głębinowego, pogłębienie wykopanego grobu zwykłego do grobu głębinowego, zasypanie i uformowanie grobu oraz umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego, wiązanki oraz zniczy. Pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok: dostarczenie trumny kremacyjnej drewnianej lub drewnopodobnej bez względu na rozmiar, dostarczenie urny na prochy, dostarczenie 4 zniczy pogrzebowych i wiązanki kwiatów, dostarczenie krzyża lub palika (w zależności od wyznania zmarłego), dostarczenie tabliczki z danymi zmarłego, przewiezienie zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni na cmentarzu - w granicach Miasta Szczecin, umieszczenie zwłok w worku dostarczonym przez wykonawcę, dostarczenie ubrania dla zmarłego: kobieta - sukienka albo kostium, bielizna, rajstopy, buty, mężczyzna: - garnitur, koszula, krawat, bielizna, skarpety, buty, przygotowanie zwłok do kremacji (kosmetyka ciała i ubranie ciała w odzież, jeżeli pozwala na to stan zwłok albo zawinięcie ciała w prześcieradło dostarczone przez wykonawcę), umieszczenie klepsydr w miejscu zamieszkania zmarłego i na bramach cmentarza, wystawienie urny z prochami w kaplicy cmentarnej oraz przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przy udziale mistrza ceremonii lub kapłana, obsługa pogrzebu, w tym przewóz karawanem urny z prochami w obrębie cmentarza oraz umieszczenie urny w grobie urnowym lub innym miejscu przechowywania urn z prochami, wykopanie, zasypanie, i uformowanie grobu urnowego i umieszczenie na nim krzyża albo palika, tabliczki z danymi zmarłego oraz wiązanki pogrzebowej i 4 zniczy. UWAGA: za czynności wymienione w pkt 12-13 - rozumie się także analogiczne czynności mające na celu umieszczenie urny z prochami w istniejącym grobie tradycyjnym. Zamawiający dopuszcza odzież używaną pod warunkiem, że będzie ona w dobrym stanie (czysta, bez widocznych oznak zniszczenia). Łączna cena za wykonanie usługi pogrzebowej ustalana będzie jako suma cen jednostkowych za poszczególne czynności wykonane w ramach tej usługi, obliczona na podstawie cen podanych przez wykonawcę w kalkulacji cen na zał. nr 1a do SIWZ. Usługi powinny być wykonywane według szczegółowych zasad określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r., Nr 118 poz. 687, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie. Zamawiający w trakcie trwania umowy zamówi łącznie nie więcej niż 179 usług pogrzebowych. Podana ilość jest liczbą maksymalną. Usługi będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień wystawianych przez uprawnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ok. 65% usług będzie obejmować pogrzeb tradycyjny a ok. 35 % pogrzeb z wykorzystaniem kremacji zwłok -ilości te są orientacyjne. W przypadku zamówienia przez zamawiającego mniejszej od maksymalnej liczby usług pogrzebowych lub też innej ilości usług z pogrzebem tradycyjnym w stosunku do ilości usług z wykorzystaniem kremacji zwłok wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec zamawiającego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):98.37.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Kalkulację cen na zał. nr 1a do siwz celem sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminów określonych umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-06-2014 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2014 15:27