herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Szczecin, dn. 28  04.2017 r.
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie zgodne z  rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne tj:
 1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,
 2. ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. samodzielność w wykonywaniu zadań,
 2. znajomość:
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.),
 • rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, (Dz. U. nr 50, poz. 259.),
 • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzonego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. poz.445) opracowanego na podstawie ww. ustawy.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie,
 2. umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania się, budowania relacji w grupie i współpracy,
 3. zdolności organizatorskie,
 4. sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność,

Prowadzenie programu odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, która obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia maksymalnie do dnia 15.09.2017r. roku zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakłada się,  ilość godzin spotkań wyniesie - 60 godzin, maksymalna  ilość uczestników programu - 12 osób.

Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić program w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.),
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259),
 3. wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawartymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzonego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. poz.445),

Formy pracy:

Pogłębiony program dla osób stosujących przemoc w rodzinie  powinien  być prowadzony przede wszystkim w formie spotkań grupowych, uzupełnionych pracą indywidualną. Łączny czas programu powinien obejmować około 60 godzin zajęć grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Grupa będzie liczyła maksymalnie 12 osób.

Reguły uczestnictwa:

Reguły uczestnictwa powinny być zawarte w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników i zawierać zobowiązanie uczestnika do:

 • systematycznej obecności na zajęciach,
 • bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach,
 • powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontakcie z członkami rodziny i z innymi ludźmi.

Zakres oddziaływań:

Uczestnicy pogłębionego programu pracujący nad rozwijaniem i utrwalaniem szeroko rozumianej zmiany osiągniętej w wyniku udziału w programie korekcyjno – edukacyjnych przede wszystkim będą mieli możliwość m.in:

 • zwiększenia wiedzy o innych i o sobie,
 • uzyskania lub zwiększenia świadomości dalszych zmian, które chcą wprowadzić w swoim życiu,
 • uzyskania narzędzi do dokonania tych zmian,
 • wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami, w bezpiecznej sytuacji wypróbowania nowych form zachowania,
 • uzyskania informacji zwrotnej od tych, którzy widzą efekty tych zmian (współuczestnicy, osoby prowadzące grupę),
 • otrzymania informacji zwrotnej jak są postrzegani przez innych.

 

Dokumentowanie działań

Wszystkie działania wobec osób objętych pogłębionym programem dla osób stosujących przemoc w rodzinie oddziaływań  powinny być dokumentowane.

Obecność uczestników na spotkaniach powinna być potwierdzona listami obecności.

Warunki uczestnictwa programu.

Uczestnik powinien otrzymać dokument potwierdzający ukończenie programu, jeśli brał udział w minimum 70 % spotkań oraz zostały osiągnięte cele określone w zakresie oddziaływań.

Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty ramowego pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie  z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie spotkań na rzecz osób dorosłych – sprawców przemocy w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy, osób które potrzebują dalszej pracy w celu utrwalenia wprowadzonych zmian,
 2. współpraca z pracownikami MOPR w Szczecinie i zespołem specjalistów,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. dokumenty poświadczające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje,
 4. ramowy program pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z rekrutacją, 
 6. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednego uczestnika pogłębionego programu dla sprawców przemocy w rodzinie W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.                                                                          

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Pogłębiony program  dla osób stosujących przemoc w rodzinie  do dnia 08.05.2017r. do godz. 15.30 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin


  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 28-04-2017 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 15:49