herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych  jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, reprezentowanym przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:

  Dane kontaktowe:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin,
  telefon: 914857601,
  e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,  lub art. 9 ust. 2 lit.  b,  RODO. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania  w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane  są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji  publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.
 4. Odbiorcy danych osobowych :

 Odbiorcami  danych osobowych  mogą być  :

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą  przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt MOPR.
 2. Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 3. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Górna 25-05-2018 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 14:30