herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze Doradca Zawodowy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu

PRZEWODNICZĄCY  POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W  POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W SZCZECINIE

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Doradca Zawodowy w wymiarze 1 etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Weryfikacja wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 2. Przygotowywanie zawiadomień na posiedzenia składów orzekających .
 3. Sporządzanie oceny zawodowej w trakcie posiedzenia składu orzekającego.
 4. Obsługa programu komputerowego i systemu EKSMOON.
 5. Odbiór i przygotowanie korespondencji urzędowej przeznaczonej do doręczenia.

 

Niezbędne wymagania:

      

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe.
 3. Co najmniej 2 letni staż pracy.
 4. Znajomość:

-  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-  rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

-  Kodeksu postępowania administracyjnego,

-  przepisów związanych z ulgami i uprawnieniami przysługującymi osobom

   niepełnosprawnym.

-  wiedza w zakresie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 1. Komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.
 2. Znajomość obsługi komputera programów Word, Excel.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nie dotyczy

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

     1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
     5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywania działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016, poz 922)

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15.07. 2017 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do PZOON w Szczecinie).

 

 

Na adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

 

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Doradca Zawodowy Nr 1/2017”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91-488-53-79)

 

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do PZOON  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz 894.) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz 902)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 05-07-2017 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 27-11-2017 12:09