herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku

Znak Sprawy

341-14.2017

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w pięciu mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku (zwanych dalej także „Usługami”).
 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom pięciu mieszkań chronionych. Maksymalna liczba mieszkańców wynosi:
 1. 5 osób dla mieszkania nr 1
 2. 5 osób dla mieszkania nr 2
 3. 6 osób dla mieszkania nr 3
 4. 6 osób dla mieszkania nr 4
 5. 6 osób dla mieszkania nr 5

-mieszkania nr 1, 3, 4, 5 znajdują się w centrum Szczecina natomiast mieszkanie nr 2 w Dzielnicy Stołczyn.

Kod CPV: 85311100-3

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku, w ramach niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień) polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, na poniższych warunkach:
 1. Przedmiot zamówienia: opieka i wsparcie w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku;
 2. Wielkość lub zakres zamówienia: świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku do wysokości 50 % wartości zawartej umowy na zamówienie podstawowe,
 3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, określonych w Rozdziale XI IWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do IWZ,
 4. Tryb udzielenia zamówienia: Udzielenie dodatkowego zamówienia (zamówień) następować będzie w drodze zmiany umowy na zamówienie podstawowe, przy czym cena za świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na zamówienie podstawowe.

 

ZAWARCIE UMOWY

 

   1. Umowa.
 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ.
 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 4. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:
  1. w przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
  2. ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
  3. zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ. Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego konieczność przedmiotowej zmiany wskazując osobę/y której zmiana dotyczy wraz z potwierdzeniem, iż nowo wskazane osoby spełniają warunki określone w IWZ. Wprowadzenie zmiany wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

  1. 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (do której zadań należy m.in. prowadzenie rozliczeń wykonanych usług, przyjmowanie zgłoszeń od zamawiającego, ustalanie grafików pracy); a ponadto, odrębnie dla każdego z pięciu mieszkań chronionych:
  2. na każdym dyżurze dziennym:
   • minimum 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej),
   • minimum 1 inną osobą która będzie sprawowała opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia.

Uwaga! na każdym dyżurze dziennym, w każdym mieszkaniu chronionym musi być zawsze obecna jedna osoba, która będzie sprawować będzie opiekę i wsparcie a ponadto minimum jedna osoba zajmująca się czynnościami gospodarczymi w czasie trzech posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej.

 • na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej.
  1. osoby przewidziane do zapewnienie opieki i wsparcia muszą posiadać ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez osoby wskazane do prowadzenia tego typu szkoleń zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zmianami), oraz praktykę w świadczeniu usług opieki i wsparcia w wymiarze co najmniej 180 godzin. 5)
  2. Wykonawca nie może wykazać tej samej osoby (tych samych osób) jako wykonującej usługi opieki i wsparcia w ramach więcej niż jednego Mieszkania (np. jeśli osoba X została wykazana jako wykonująca usługi opieki i wsparcia w mieszaniu nr 1, to osoba ta nie może być wskazywana jako wykonująca usługi w ramach mieszkania nr 2, 3, 4 lub mieszkania nr 5).
 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 lit. a) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz osób, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 lit. b) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie o gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu netto za jedną godzinę świadczenia usług dla osób przewidzianych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do IWZ celem przyznania punktów w kryterium „minimalne gwarantowane wynagrodzenie netto osób świadczących usługi opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku”

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Koncepcję wykonania usług celem przyznania punktów w kryterium „jakość”

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 50%.
 2. jakość – 45 %
 3. minimalne gwarantowane wynagrodzenie osób świadczących usługi netto – 5 %

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 08.12.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.12.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Załącznik do ogłoszenia

IWZ

załączniki od 1 do 4 do iwz

MODYFIKACJA

Szczecin, dnia 04.12.2017r.

 

Wykonawcy

 

DO.341 -14.2017.BS

 

Dotyczy modyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym
w trybie art. 138o na
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku”.

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na podstawie art. 38 ust 4 ustawy
z dna 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2017r., poz. 1579).- Prawo zamówie
ń publicznych, dokonuje modyfikacji IWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2 do iwz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji.

2. Pozostałe postanowienia iwz pozostają niezmienione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 30-11-2017 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-12-2017 13:42