herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie numer 03/2018

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowywania decyzji dotyczących udzielania pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz innych świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym,
    2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowywania decyzji dotyczących pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych,
    3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowywania decyzji dotyczących ustalania i odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
    4. sporządzanie list wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków.

 

Niezbędne wymagania:

   1. obywatelstwo polskie,
   2. Wykształcenie wyższe,
   3. znajomość: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 1. znajomość obsługi komputera ( Word, Excel ).
 2. sumienność, rzetelność, zorganizowanie, dokładność, obowiązkowość.

 

Wymagania dodatkowe :

 

 1. preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz  doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 2. preferowana znajomość systemu POMOST,
 3. umiejętność analizy dokumentów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca przy monitorze komputerowym,

 

Wymagane dokumenty:

     1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu,
     2. list motywacyjny,
     3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
     4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
     6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywania działalności gospodarczej**,
     7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
     8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
     9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
     11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016, poz.922).

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29.01.2018

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

 

W zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Nr 3/2018 Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

 

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

 

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894.) i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 poz.902)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 19-01-2018 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Woźniakowska - Dziadosz 21-03-2018 11:37