herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy RPO/341-1/18

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach, którego realizowany będzie następujący instrument aktywnej integracji – zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Liczba uczestników: od 40 do 50 osób.

Realizacja programu powinna w atrakcyjnej formie dać uczestnikom możliwość rozbudzenia i poznania możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w kilku wybranych formach oraz zawierać cykl zajęć i aktywności warsztatowych podnoszących poziom ich kompetencji i samodzielności oraz przyczynić się do poprawy ich samooceny, rozpoznania mocnych i słabszych stron, wyznaczania celów życiowych i ich etapowania, planowania i realizacji spełniania własnych pragnień i marzeń zarówno praktycznych z punktu widzenia przyszłej samodzielności jak i ogólnorozwojowych.

Kod CPV: 55100000-1, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.

Miejsce organizacji: miejscowość w województwie dolnośląskim położona nie dalej niż 45 minut jazdy autokarem od miejsca realizacji zajęć integracyjnych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

1 kierownikiem wypoczynku,

3 wychowawcami,

2 osobami do prowadzania zajęć edukacyjnych (każda osoba pracuje z własną podgrupą) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie psychologii) oraz minimum czteroletnie doświadczenie w pracy,

2 osobami do prowadzenia zajęć z nauki jazdy na nartach posiadającymi co najmniej kwalifikacje Instruktora PZN oraz trzyletnie doświadczenie w pracy,

jedną osobą do prowadzenia zajęć nauki tańca nowoczesnego posiadającą co najmniej ukończony kurs na instruktora tańca oraz trzyletnie doświadczenie w pracy.

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

Osoby wskazane w lit. a i b muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Miniasta Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy, natomiast prowadzący zajęcia edukacyjne może jednocześnie pełnić funkcje wychowawcy pod warunkiem spełniania wymogów ww. Rozporządzenia.

Zamawiający wymaga by w okresie 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie organizacyjne z opiekunem wyjazdu.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 IWZ;

oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

wykaz usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie, polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym, odpowiednio na załączniku nr 5 do IWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

szczegółowy harmonogram wyjazdu

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

) cena – 60 %.

doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 09.02018r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 09.01.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

 

Zmiana ogłoszenia:

 

warunki udziału w postępowaniu zdanie: 2 osobami do prowadzenia zajęć z nauki jazdy na nartach posiadającymi co najmniej kwalifikacje Instruktora PZN oraz trzyletnie doświadczenie w pracy”, zastępuje się zdaniem: 2 osobami do prowadzenia zajęć w tym: 1 osobę do prowadzenia zajęć z nauki jazdy na nartach posiadająca kwalifikacje Instruktora PZN oraz trzyletnie doświadczenie w pracy, oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć na snowboardzie  wskazana osoba musi posiadać uprawnienia instruktora sportu  lub instruktora rekreacji ruchowej o specjalności snowboard.”

Zmiana ogłoszenia II:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 10.01.02018r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 10.01.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

 

Zawarcie umowy:

Umowa została zawarta w dniu 18.01.2018r. z Wykonawcą MOC Biznesu Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław

wartość umowy: 71 520 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 02-01-2018 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 02-01-2018 13:29