Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn ?Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz obsługą komputera opartego na jednym z programów ECC lub ECDL, lub innym równoważnym

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-8 /19

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

organizację szkolenia sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz obsługą komputera opartego na jednym z programów europejskich ECCC lub ECDL, lub innym równoważnym

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz 1986 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz obsługą komputera opartego na jednym z programów ECC lub ECDL, lub innym równoważnym”.
 2. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodzie sprzedawcy przez Uczestników Projektu (UP) biorących udział w Klubie Integracji Społecznej realizowanym w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 3. Kod CPV: 80  53 0000-9.
 4. Liczba uczestników: od 9 do 12 osób w jednej grupie szkoleniowej.
 5.  PROGRAM SZKOLENIA
  1. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 145 godzin zegarowych w tym:
 1. 70 godzin zegarowych – zagadnienia  zawodowe dotyczące zawodu sprzedawcy, który musi uwzględniać poniższe moduły:
  1. technika obsługi klienta (komunikacja z klientem, obsługa klienta w punkcie sprzedaży, autoprezentacja);
  2. bezpieczeństwo i higiena pracy (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  w jednostce handlowej);
  3. zawód sprzedawca (zadania pracownika handlu, zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej, organizacja pracy na obiekcie handlowym, przyjmowanie reklamacji);
  4. nowoczesne formy oraz techniki sprzedaży;
  5. organizacja sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów;
  6. przepisy stosowania kas fiskalnych;
  7. obsługa programu do fakturowania (wystawianie faktur, robienie faktur korygujących, paragony, zestawienia, raporty, operacje na bazach danych programu sprzedaż, wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych).

b)   15 godzin zegarowych – obsługa kas fiskalnych;

c)   60 godzin zegarowych podstawowego szkolenia kompleksowego z zakresu obsługi komputerów z certyfikacją zewnętrzną (certyfikat umiejętności komputerowych odpowiadający standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), DIGCOMP, np.: certyfikat IC3 (Internet and Computing CoreCertyfication), ECDL BASE (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1)   posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej,

2)  dysponuje lub będzie dysponować minimum dwiema osobami, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły minimum 3 szkolenia, których zakres tematyczny odpowiada tematyce niniejszego zamówienia.

   2. wiedzy i doświadczenia:

Minimalny poziom zdolności:

Warunek  zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną Zamawiający uzna organizację szkolenia którego zakres tematyczny odpowiada zakresowi określonemu w Rozdziale XII pkt  5 IWZ

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
    1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

            W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

      b)  wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  

           składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale natomiast dowody (tj. np. referencje lub inne dokumenty) w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

      c) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

 1. Wykaz pozostałych dokumentów  wymaganych w ofercie:

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2)oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3)oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

6)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7)program szkolenia

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden  dokument

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 100 %. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia  22.02.2019r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.    22.02.2019r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do ogłoszenia

Instrukcja dla Wykoanwców :IWZ

Załączniki do IWZ ZAŁĄCZNIKI

Umowa została zawarta w dniu 14.03.2019r. z Wykonawcą DENAR Ośrodek Szkolenia i Rozwoju KAdr ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo wartoś  umowy 49 188 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 14-02-2019 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 15-03-2019 15:54