Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 13156 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: a. dla części I zamówienia samochody marki: VW Transporter, 3 sztuki, Ford Transit, 13 sztuk, Iveco Irybus, jedna sztuka, wykaz samochodów stanowi załącznik nr 6 do siwz, b. dla części II zamówienia samochody marki: Peugeot Partner, jedna sztuka, Citroen Berlingo, jedna sztuka, Chevrolet Aveo, jedna sztuka, Hyundai I 30, jedna sztuka, wykaz samochodów stanowi załącznik nr 7 do siwz, 4. Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów wymienionych w pkt 3 lit. a-b połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1) przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2) naprawy wynikające z przeglądów, 3) bieżące naprawy będące wynikiem awarii. 5. Samochody opisane w części 1 zamówienia wykonują około 30 000 tys. km rocznie, poruszając się w 95% w warunkach jazdy miejskiej we wszystkie dni tygodnia w systemie dwu zmianowym. 6. Samochody opisane w części 2 zamówienia wykonują od 7 000 do 12 000 tys. km rocznie, poruszając się w 95% w warunkach jazdy miejskiej w dni robocze. 7. Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia były wykonywane w stacji serwisowej Wykonawcy: 1) wyposażonej w aparaturę i oprogramowanie niezbędne do diagnostyki i naprawy pojazdów danej marki, wymienionej w pkt 3 lit. a-b, 2) położonej w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, w warunkach warsztatowych, z zachowaniem należytej staranności, (oraz przy przestrzeganiu przepisów prawa w szczególności przepisów bezpieczeństwa), czynnej i pracującej co najmniej w następujących przedziałach czasowych - poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 18.00 sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00, 3) wyposażonej w minimum 4 stanowiska usytuowane w budynku, w tym dwa wyposażone w podnośnik hydrauliczny, dla części 1 zamówienia, 4) wyposażonej w minimum 2 stanowiska usytuowane w budynku, każde wyposażone w podnośnik hydrauliczny, dla części 2 zamówienia, 5) w której wykonawca dysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym - legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym, dla części 1 zamówienia, 6) w której wykonawca dysponuje minimum 2 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym - legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym, dla części 2 zamówienia, 8. Zamawiający wymaga, aby stacja serwisowa Wykonawcy wyposażona była w następujące narzędzia i urządzenia: 1) komputer do obsługi diagnostycznej samochodów danej marki, wymienionej w pkt 3 lit. a-b wraz z aktualną licencją producenta pojazdów tej marki na oprogramowanie, 2) ściągacz do kolumn Mc Persona, 3) zestaw do blokowania trzpienia amortyzatora, 4) przyrząd służący do sprawdzania temperatury wrzenia płynu hamulcowego, 5) przyrząd służący do kontroli ustawienia świateł, 6) ruchoma podpora - kobyłka- do m/d skrzyni biegów, 7) oprzyrządowanie do wymiany płynu hamulcowego, 8) oprzyrządowanie do wymiany oleju silnikowego, 9) przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia, 10) urządzenie do ustawiania geometrii kół, 11) urządzenie służące do sprawdzania geometrii kół (pomiar winien dotyczyć 4 kół jednocześnie), 12) rolki hamulcowe, 13) shock tester (urządzenie do sprawdzania amortyzatorów), 14) klucz dynamometryczny, 15) wyciąg/odsysacz spalin, 9. Realizacja usług, o których mowa w ust. 4 obejmuje w szczególności: 1) diagnostykę, 2) dostawę niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostały dopuszczone przez producenta w uzgodnieniu z Zamawiającym (nowe lub regenerowane) po cenach katalogowych. (w przypadku zastosowania części regenerowanych Zamawiający wymaga każdorazowo uzgodnienia jej zamontowania.), 3) demontaż zużytych części i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, (względnie regeneracja), 4) montaż nowych materiałów i części zamiennych (lub regenerowanych), wynikający z napraw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy własnych części zamiennych oraz do zakupu części zamiennych we własnym zakresie, 5) wykonanie czynności konserwacyjnych i serwisowych w sposób określony przez producenta, 6) serwis olejowy OT-1 i OT- 2 dla pojazdów wymienionych w SIWZ (zgodnie z instrukcją eksploatacji danej marki pojazdu), 7) naprawę układu hamulcowego (wymiana klocków hamulcowych, wymiana tarcz hamulcowych, wymiana linek hamulca ręcznego), 8) naprawę układu kierowniczego (drążek kierowniczy, końcówki drążka kierowniczego, wahacz górny, wahacz dolny, sworznie wahaczy, tuleje stabilizatora, amortyzatory, wymiana przekładni kierowniczej), 9) naprawę układu rozrządu silnika (wymiana paska rozrządu, napinaczy paska rozrządu, kół zębatych, osłony paska, uszczelniaczy), 10) wymianę pasków napędowych - wentylatora chłodnicy, wspomagania kierownicy, napędu alternatora, 11) naprawę układu elektrycznego (oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu, czujniki, wskaźniki, przełączniki, regulator napięcia, alternator rozrusznik, wymiana akumulatora, sygnał dźwiękowy, alarm samochodowy), 12) naprawę układu chłodzenia (wymiana chłodnicy, sprzęgiełka, pompy wodnej, przewodów gumowych), 13) naprawę układu przenoszenia napędu (skrzynia biegów, sprzęgło, półosie, przeguby), 14) naprawę silnika (wymiana kolektorów, uszczelnienie silnika, wymiana zaworów, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana prowadnic i popychaczy zaworów, szlifowanie wału korowego, wymiana świec żarowych, wymiana wtryskiwaczy), 15) naprawę układu wydechowego (wymiana lub spawanie tłumików i rur wydechowych), 16) naprawę układu napędowego (tylny most łożyska i piasty koła, półosie, tarcze koła, przeguby).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 50.11.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem, wyposażeniem zakładu, aparaturą i oprogramowaniem niezbędnym do diagnostyki i naprawy pojazdów danych marek dla danej części zamówienia wskazanej w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 1 zamówienia. Osoby te muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług przeglądów i napraw samochodów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 2 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym dla części 2 zamówienia. Osoby te muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług przeglądów i napraw samochodów.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5a do siwz dla I części zamówienia i załącznik nr 5b do siwz dla II części zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 4)Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Marża na zakupione części zamienne - 15
 • 3 - Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; b) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, c) zmiany w wykazie samochodów, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ), w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz zmodyfikowany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 107..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 302..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.01.2015.17.16.06_siwz_naprawy_2015-1__2_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:06 528,7KB 136 razy
2 19.01.2015.17.16.17_ZaA_._1_do_siwz_oferta_cenowa_samochdy.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:17 162,5KB 115 razy
3 19.01.2015.17.16.29_ZaA_._2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:29 36KB 95 razy
4 19.01.2015.17.16.38_ZaA_._3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:38 43KB 89 razy
5 19.01.2015.17.16.47_ZaA_._4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:47 30,5KB 91 razy
6 19.01.2015.17.16.59_ZaA_._5_wykaz_narzA_dzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:16:59 44,5KB 102 razy
7 19.01.2015.17.17.11_ZaA_._5a_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:17:11 35,5KB 100 razy
8 19.01.2015.17.17.21_ZaA_._5b_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:17:21 35,5KB 91 razy
9 19.01.2015.17.17.35_ZaA_._6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:17:35 43,5KB 96 razy
10 19.01.2015.17.17.46_ZaA_._7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:17:46 27,5KB 94 razy
11 19.01.2015.17.18.01_ZaA_._8_wzA_r_umowy_naprawy_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-19 17:18:01 153,4KB 248 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.01.2015.14.29.23_OdpowiedAo_wykanwcy_Naprawy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-21 14:29:23 364,1KB
2 26.01.2015.14.06.44_OdpowiedAo_wykanwcy_Naprawy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 14:06:44 505,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 19-01-2015 17:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 19-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 26-01-2015 14:06