Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin:  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 82646 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49124 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla minimalnie 6 - maksymalnie 8 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące jednostki modułowe: Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy oraz BHP, Zasady profesjonalnej obsługi klienta, Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego, Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych, Zasady fakturowania, Organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów, Rozpoznawanie autentyczności środków płatniczych. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzonego: flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymaga się, aby szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny szkolenia ma zawierać 120 godzin dydaktycznych (za godzinę dydaktyczną Zamawiający uznaje 45 minut) przypadających na uczestnika. Zajęcia teoretyczne muszą obejmować 40 godzin dydaktycznych przypadających na uczestnika. Zajęcia praktyczne muszą obejmować 80 godzin dydaktycznych przypadających na uczestnika w tym: na część obsługa kas fiskalnych 35 godzin dydaktycznych na część fakturowanie 45 godzin dydaktycznych. Wykonawca zapewnia swobodny dostęp do sprzętu umożliwiającego nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych (max. 2 osoby na 1 kasę fiskalną) oraz zapewni dostęp do komputerów wyposażonych w program stosowany w obsłudze transakcji handlowych i fakturowaniu (przy jednym stanowisku komputerowym - jednen uczestnik szkolenia). Wykonawca w harmonogramie szkolenia w zakresie części I i II zamówienia musi uwzględnić w każdym dniu szkoleniowym, dwie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. Dodatkowo należy przewidzieć czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego umożliwiającego sprawdzenie wiadomości i umiejętności z poszczególnej tematyki przewidzianej w programie nauczania. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z § 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. Adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu Zakres zamówienia jest szczegółowo określony w siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2  

Nazwa: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Erfolg Consulting Mikołaj Nisiewicz, ul. Mieszka I 46 lok.1, 66-400 Gorzów Wilekopolski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12320,00
  • Oferta z najniższą ceną: 7296,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19475,00
  • Waluta: PLN.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 13-04-2015 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 13-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2015 13:40