Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 932 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywnościowych, bonów towarowych i bonów towarowych na zakup opału w formie papierowej, w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający zamawia następujące ilości i nominały bonów żywnościowych: a) dla Części I Zamówienia - bony żywnościowe: - 2.000 szt. bonów o nominale 50 zł, - 7.270 szt. bonów o nominale 20 zł, - 11.200 szt. bonów o nominale 10 zł, b) dla Części II Zamówienia bony towarowe: - 400 szt. bonów o nominale 50 zł, - 2.000 szt. bonów o nominale 20 zł, - 3.300 szt. bonów o nominale 10 zł, c) dla Części III Zamówienia bony towarowe na zakup opału: - 40 szt. bonów o nominale 200 zł, - 20 szt. bonów o nominale 50 zł, Zaproponowane przez wykonawcę placówki handlowe realizujące bony żywnościowe, bony towarowe oraz punkty oferujące do sprzedaży opał powinny być położone w granicach administracyjnych Miasta Szczecina. Do oferty należy załączyć wykaz placówek handlowych i punktów oferujących do sprzedaży opał w których klienci Ośrodka będą mogli realizować dostarczone bony. Klienci MOPR za bony nabywać będą wyłącznie: a)dla części I zamówienia - artykuły spożywcze; b)dla części II zamówienia - artykuły przemysłowe w tym: odzież, obuwie, chemia gospodarcza, c)dla części III zamówienia - węgiel lub koks opałowy. Niedopuszczalne jest wydawanie za bony alkoholu i wyrobów tytoniowych. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony miały formę papierową. Na każdym bonie winna być umieszczona klauzula z treści której wynikać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu i rodzaju bonu tj.: BON ŻYWNOŚCIOWY, BON TOWAROWY, BON TOWAROWY NA ZAKUP OPAŁU. Druk bonów wykona Wykonawca na swój koszt. Bony dostarczone będą na koszt Wykonawcy w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Wymagany termin realizacji bonów - minimum 12 miesięcy od dnia ich wydania Zamawiającemu. Bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego. Podstawą odbioru przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzany przy odbiorze dostawy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. -Odpowiednie pełnomocnictwa,tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) -Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument -Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o terminie realizacji bonów.W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument -Wykaz punktów handlowych realizujących bony na terenie miasta Szczecin według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji bonów - 10
 • 3 - Ilość punktów realizujących bony na terenie miasta Szczecin - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; b)wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; c)ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych i zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.01.2016.12.18.48_siwz_bony_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:18:48 298,7KB 78 razy
2 04.01.2016.12.19.06_umowa_bony_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:19:06 153,4KB 78 razy
3 04.01.2016.12.19.17_ZaA_A_cznik__nr_1_do_swiz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:19:17 38,5KB 55 razy
4 04.01.2016.12.19.28_Zalacznik_nr_1a_do_SIWZ_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:19:28 45KB 57 razy
5 04.01.2016.12.19.38_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:19:38 35KB 51 razy
6 04.01.2016.12.20.00_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:20:00 43,5KB 55 razy
7 04.01.2016.12.20.22_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-04 12:20:22 32,5KB 56 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.01.2016.15.14.44_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_bony_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-05 15:14:44 34KB
2 05.01.2016.15.15.25_Modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-05 15:15:25 453,2KB
3 05.01.2016.15.15.41_Odp._do_wykonawcy_BONY_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-05 15:15:41 365,8KB
Wynik postępowania
1 14.01.2016.13.03.33_wybA_r_najkorzystniejszej_oferty_strona_MOPR_Szczecin_341-22-15..pdf 2016-01-14 13:03:33 549,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 04-01-2016 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 14-01-2016 13:03