Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 30550 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 536150 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2. Kod według Wspólnego słownika zamówień CPV 74700000-6 3. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe sprzątanie w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 01.02.2014r. do 31.12.2014r. o łącznej powierzchni 6 134,19m2 według wykazu stanowiącego załącznik nr 1a do siwz 4.Zakres prac porządkowych dla pomieszczeń wskazanych w zał. 1a do siwz obejmuje: 1) Czyszczenie i konserwację podłóg: a) codzienne zamiatanie, mycie podłóg i posadzek zmywalnych, odkurzanie wykładzin, b) wypranie wykładzin dywanowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, c) pokrywanie powłoką akrylową - posiadającą właściwości antypoślizgowe podłóg i posadzek zmywalnych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 2) Codzienne czyszczenie i konserwację mebli oraz odkurzanie mebli tapicerowanych, ścieranie kurzu z urządzeń biurowych. 3) Codzienne czyszczenie drzwi, grzejników, włączników światła, usuwanie pajęczyn, 4) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek wraz z wymianą worków na śmieci (worki na śmieci wykonawca dostarcza we własnym zakresie) oraz wynoszenie ich do pojemników znajdujących się na zewnątrz budynków. (Istnieje możliwość konieczności segregacji śmieci - w tej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do dodatkowego wyrzucania posegregowanych śmieci z pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego), 5) Utrzymanie czystości w toaletach: a) codzienne mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych i armatury wraz z myciem glazury terakoty, b) bieżąca wymiana wkładek dezynfekcyjnych w muszlach (wkładki kupuje wykonawca) , c) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz płynu do mycia naczyń - (zakup należy do wykonawcy) 6) Bieżące utrzymanie w czystości wejść do lokali, czyszczenie poręczy, drzwi wraz z tablicami informacyjnymi, wycieraczek, 7) Utrzymanie w stałej czystości windy, 8) dwukrotne mycie okien wraz z kratami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.30 do godz. 22.00, za wyjątkiem pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w lokalizacji przy ul. Strzałowskiej 9 oraz Abramowskiego 19 - w tych pomieszczeniach sprzątanie winno odbywać się do godziny 13.30. Ponadto sprzątanie w pomieszczeniach w których znajdują się kasy (w lokalizacji: Sikorskiego 3, Jana Kazimierza 20, Kaszubska 30, Struga 10, Abramowskiego 19, Strzałowska 9) odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy kas określonych w załączniku nr 1b do siwz. 7. Wykonawca świadcząc usługi zobowiązany będzie do: 1) Kontrolowania i nadzorowania stanu utrzymania czystości w poszczególnych lokalach, należących do Zamawiającego. 2) Wykonywania usług z należyta starannością i uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Uwagi na temat nienależytego wykonania usługi opisujące miejsce, termin i rodzaj zaniedbań ze strony Wykonawcy, zostaną odnotowane pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza pisemnie przyjęcie do wiadomości każdej odnotowanej uwagi. 3) Zaopatrywania we własnym zakresie osób realizujących usługi z ramienia Wykonawcy w odpowiednią odzież roboczą i środki zabezpieczające, 4) Wykonywania usług przy użyciu własnych profesjonalnych urządzeń, z zastosowaniem własnych środków czystości. 5) Zaopatrywania we własnym zakresie toalety w budynkach MOPR we wkładki do dezynfekcji muszli, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz pomieszczenia socjalne w ręczniki papierowe i płyn do mycia naczyń. 6) Dostarczania Zamawiającemu danych osób wykonujących usługę sprzątania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu). Zamawiający może zażądać zmiany osoby wykonującej usługi z ramienia Wykonawcy wskazując mu na piśmie uzasadnioną przyczynę. 7) Zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich stwierdzonych usterek i uszkodzeń powstałych w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem usług utrzymania czystości. 8. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy zobowiązane są do zamykania sprzątanych lokali Zamawiającego po zakończeniu pracy oraz do zazbrajania systemu alarmowego w lokalach w których jest zainstalowany..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74.70.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dea Natalia Kot - Palicka, ul. Poniatowskiego 74/3, 71-112 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 174010,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:131119,23
  • Oferta z najniższą ceną:131119,23/ Oferta z najwyższą ceną: 376063,60
  • Waluta:PLN. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 27-01-2014 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 27-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2014 15:47