Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie

Szczecin: Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 209878 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie szczegółowo określonych w Rozdziale XV siwz. Remontowany budynek użytkowany jest przez Stowarzyszenie Złoty Wiek. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów zakwalifikowany jest jako budynek mieszkalny (symbol klasy użytku B). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) został sklasyfikowany pod symbolem 1130 tj. budynek zbiorowego zamieszkania. Z uwagi na prowadzenie w budynku schroniska dla osób bezdomnych obiekt nie może zostać wyłączony z użytku dlatego Wykonawca musi prowadzić pracę w obiekcie czynnym. Wobec powyższego Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z pracą przy czynnym obiekcie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9, 45.40.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.21.33.16-1, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 8 lipca 2014r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Nr 13 1020 4795 0000 9102 0278 1011. -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: -zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, -termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, -miejsce i termin zwrotu gwarancji. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: - wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwie najważniejsze roboty budowlane z których: a) jedna polega na wykonaniu węzła cieplnego dwufunkcyjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych; b) druga polega na wykonaniu lub przebudowie wewnętrznej instalacji ogrzewczej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych, słownie: sto tysięcy złotych. Warunek zostanie również spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z wykonaniem lub przebudową wewnętrznej instalacji ogrzewczej na łączną kwotę minimum 150 000 zł z czego wartość robót dotyczących węzła cieplnego ma wynosić nie mniej niż 50 000 zł brutto a wartość robót dotyczących instalacji ogrzewczej ma wynosić nie mniej niż 100 000 zł brutto. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tą wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: -minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; -minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im własne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; Warunek zostanie spełniony również wtedy gdy jedna lub dwie osoby będą posiadały kwalifikacje we wszystkich wyżej wymienionych specjalnościach. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: -konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w celu usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, -odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, -zmianie stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; -wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; -zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. -konieczności dokonania zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w SIWZ, -konieczności zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszenie wynagrodzenia może nastąpić: -w związku ze zmianą sposobu prowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w ofercie wykonawcy. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego), -stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, -koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, -zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, -ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. -nakłady rzeczowe - w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR, roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin ul. Sikorskiego 3 70-323 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok. 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.06.2014.15.40.19_siwz_budowa_wA_zA_a_341-14_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:40:19 491,1KB 100 razy
2 23.06.2014.15.40.44_Zal_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:40:44 40KB 83 razy
3 23.06.2014.15.41.01_Zal_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:41:01 36KB 79 razy
4 23.06.2014.15.41.28_Zal_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:41:28 43KB 72 razy
5 23.06.2014.15.41.42_Zal_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:41:42 36,5KB 76 razy
6 23.06.2014.15.42.03_Zal_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:42:03 32KB 77 razy
7 23.06.2014.15.42.17_Zal_6_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:42:17 33KB 78 razy
8 23.06.2014.15.42.41_Zal_7_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:42:41 35,5KB 77 razy
9 23.06.2014.15.43.06_umowa_roboty_budowlane-budowa_wezA_a_cieplnego_341-14_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:43:06 174,2KB 93 razy
10 23.06.2014.15.43.27_zaA__nr_9_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_elektryczna_-_projekt_budowlany_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:43:27 715,3KB 144 razy
11 23.06.2014.15.43.42_zaA__nr_9_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_konstrukcyjna_-_projekt_budowlany_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:43:42 1,7MB 131 razy
12 23.06.2014.15.43.53_zaA__nr_9_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_sanitarna_-_projekt_budowlany_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:43:53 5,0MB 170 razy
13 23.06.2014.15.44.03_zaA__nr_10_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_budowlana_-_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:03 197,3KB 96 razy
14 23.06.2014.15.44.17_zaA__nr_10_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_elektryczna_-_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:17 110,5KB 88 razy
15 23.06.2014.15.44.26_zaA__nr_10_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_sanitarna_-_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:26 197,4KB 69 razy
16 23.06.2014.15.44.35_zaA__nr_11_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_budowlana_-_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:35 77,3KB 37 razy
17 23.06.2014.15.44.47_zaA__nr_11_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_elektryczna_-_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:47 61,9KB 61 razy
18 23.06.2014.15.44.56_zaA__nr_11_MOPR_Hryniewieckiego_-_BranA_a_sanitarna_-_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-23 15:44:56 175,0KB 155 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.06.2014.13.39.43_Odpowiedz_341-14__Budowa_wA_zA_a__cieplnego_oraz_przebudowA__instalacji_grzewczej_i_wodociA_gowej_ul._Hryniewieckiego__9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-27 13:39:43 438,3KB
2 30.06.2014.09.31.26_OdpowiedA__wykonawcy_30.06.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-30 09:31:26 1,0MB
3 03.07.2014.08.22.16_OdpowiedA__wykonawcy_3.07.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-03 08:22:16 381,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-06-2014 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 03-07-2014 08:22