Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 243448 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.mopr.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy użyciu kart paliwowych lub w systemie równoważnym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu tankowanie paliwa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6- 22. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę na terenie miasta Szczecin. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo również do tankowania paliw na stacjach poza terenem miasta Szczecin a należących do floty Wykonawcy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego uprawnieni będą do bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego. Paliwo musi odpowiadać parametrom aktualnie obowiązującej Polskiej Normy oraz spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1058). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazujące na zachowanie wymogów jakości paliw w tym w szczególności atesty. Zamawiający przewiduje, iż w trakcie trwania umowy zamówi maksymalnie 20 475 litrówoleju napędowego, maksymalnie 4050 litrówbenzyny bezołowiowej Pb - 95 oraz maksymalnie 230 litrówgazu płynnego LPG. Podczas realizacji zamówienia zamawiający przewiduje tankowanie benzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG do pojazdów będących jego własnością jak również, dla grupy ok. 45 pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych, którzy będą tankować paliwo z limitem miesięcznym na jedną osobę uprawnioną. Wykonawca bezpłatnie wyda w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy do 67 kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje paliw wykonawcy. W tym : do 45 kart paliwowych na okaziciela, do 22 kart paliwowych z numerem rej. pojazdu W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej od maksymalnej ilości paliwa Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej dwie stacje paliw na terenie Lewobrzeżnej strony Szczecina oraz 1 stację paliw na Prawobrzeżnej stronie Szczecina. Rozliczenia za tankowanie pojazdów odbywać się będą w formie przelewu, po otrzymaniu faktury zbiorczej w okresach rozliczeniowych obejmujących okres co najmniej 10 dni kalendarzowych, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za fakturę zbiorczą Zamawiający rozumie fakturę obejmującą jeden okres rozliczeniowy oraz transakcje wykonane na wszystkich dostępnych dla Zamawiającego stacjach paliw Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli tankowania pojazdów polegającej na stwierdzeniu zgodności numerów rejestracyjnych pojazdów z przekazanymi zamawiającemu kartami paliwowymi lub na pisemnym potwierdzaniu tankowania pojazdów przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i pracowników stacji paliw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że dysponuje co najmniej 2 stacjami paliw na Lewobrzeżnej stronie Szczecina oraz 1 stacją na Prawobrzeżnej stronie Szczecina.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Wykaz stacji paliw na załączniku nr 5 do siwz W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi, ważną przynajmniej na okres realizacji umowy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową, olejem napędowym oraz gazem płynnym LPG. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.mopr.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:70-323 Szczecin ul. Sikorskiego 3 pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.07.2014 godzina 10:00, miejsce: 70-323 Szczecin, ul. Sikorskiego 3 pok.301.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 243468 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:243448 - 2014 data 21.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:tytuł.
 • W ogłoszeniu jest:usługi.
 • W ogłoszeniu powinno być:dostawy. 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.07.2014.13.46.25_SIWZ_341-15-14_Paliwo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:46:25 305,8KB 139 razy
2 21.07.2014.13.47.31_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:47:31 47KB 113 razy
3 21.07.2014.13.47.42_ZaA_A_cznik_nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:47:42 31,5KB 111 razy
4 21.07.2014.13.47.55_ZaA_A_cznik_nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:47:55 43KB 111 razy
5 21.07.2014.13.48.11_ZaA_A_cznik_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:48:11 36,5KB 117 razy
6 21.07.2014.13.48.22_ZaA_A_cznik_nr_5_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:48:22 28,5KB 117 razy
7 21.07.2014.13.48.56_ZaA_acznik_nr_6_umowa_paliwo_431-15-14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:48:56 151,9KB 133 razy
8 21.07.2014.13.51.56_zaA_A_cznik_nr_2_do_umowy__wykaz_osA_b_wzA_r.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-21 13:51:56 59,5KB 114 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.07.2014.14.52.12_odpowiedzi_do_wykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-25 14:52:12 2,6MB
2 28.07.2014.11.44.18_OdpowiedAo_do_wykonawcA_w_28.07.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-28 11:44:18 436,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 21-07-2014 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 21-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 28-07-2014 11:44