Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Budowę węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie

Szczecin: Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 256744 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209878 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową w oparciu o pomocnicze przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie szczegółowo określonych w Rozdziale XV siwz. Remontowany budynek użytkowany jest przez Stowarzyszenie Złoty Wiek. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów zakwalifikowany jest jako budynek mieszkalny (symbol klasy użytku B). Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) został sklasyfikowany pod symbolem 1130 tj. budynek zbiorowego zamieszkania. Z uwagi na prowadzenie w budynku schroniska dla osób bezdomnych obiekt nie może zostać wyłączony z użytku dlatego Wykonawca musi prowadzić pracę w obiekcie czynnym. Wobec powyższego Wykonawca musi uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z pracą przy czynnym obiekcie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9, 45.40.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.21.33.16-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Calesco S.A., ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190115,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199999,99
  • Oferta z najniższą ceną: 199999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 232009,98
  • Waluta: PLN.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 31-07-2014 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2014 14:54