herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-4/17

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„organizację wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów  socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie” w ramach projektu „Aktyna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.
 3. Termin realizacji :

1)Dla I części zamówienia: 17.03.2017r. – 19.03.2017r.

Liczba Uczestników Projektu: 11 - 21 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących : 6 -11 osób

Liczba dzieci:                                   

 1. dzieci w wieku do 3 lat:         1  - 5 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat:       20 - 36 osób

         2)Dla II części zamówienia 17.03.2017 – 19.03.2017

Liczba Uczestników Projektu:                      9 - 15 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących        3- 6  osób

Liczba dzieci:                                   

 1. dzieci w wieku do 3 lat:                    1 - 5 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat:                  14 - 29 osób

3) Dla III części zamówienia 24.03.2017 – 26.03.2017

Liczba Uczestników Projektu:                      10 - 19 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących        3 - 6 osób

Liczba dzieci:                                   

 1. dzieci w wieku do 3 lat:                    1 - 5 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat:                  23 - 45 osób

4)Dla IV części zamówienia    24.03.2017 – 26.03.2017

Liczba Uczestników Projektu:                      7 - 14 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących        2 - 5 osób

Liczba dzieci:                                   

 1. dzieci w wieku do 3 lat:                    3 - 7 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat:                  12 - 23 osób
 1. Miejsce organizacji zamówienia: miejscowość w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I część zamówienia: 17.03.2017r- 19.03.2017r.

II część zamówienia: 17.03.2017r- 19.03.2017r.

III część zamówienia: 24.03.2017r. – 26.03.2017r.

IV część zamówienia: 24.03.2017r. – 26.03.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla każdej części zamówienia:

 - minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia socjoterapii (każda  tych osób pracuje z własną grupą). Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne plus studia podyplomowe z socjoterapii oraz minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeni socjoterapii.

-  minimum 1 osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu posiadającego następujące kwalifikacje  (ukończone studia wyższe w zakresie turystyki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystyki) oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy,

- minimum 4 osobami pełniącymi funkcje opiekunów dla dzieci posiadających następujące kwalifikacje ( ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą)

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie może wskazać tych samych osób dla część I i dla części II lub  dla części III i IV, może natomiast wskazać te same osoby w zakresie części I i III lub II i IV.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 5a, 5b, 5c, 5d  do IWZ;
 2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 3. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert .

ww dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym  dla wykaz zrealizowanych usług polegających na organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznych dla rodzin z dziećmi odpowiednio na załączniku nr 4 a,  4b, 4c, 4d  do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

 1. nr 6 do IWZ;

         Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    cena – 60 %. 

2)    doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla rodzin z dziećmi – 40 %

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 03.03.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.03.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Zawarcie umowy:

Umowa na  I i II część  zamówienia została zawarta w dniu: 14.03.2017r. z Galicyjskim Centrum Edykacji Sp. zo.o ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Umowa na III i IV cześć zamówienia została zawarta w dniu 20.03.2017r. z Galicyjskim Centrum Edykacji Sp. zo.o ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 24-02-2017 23:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 04-04-2017 14:29