herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie objętych asystenturą rodzin wraz z osobami towarzyszącymi i dziećmi

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

Znak Sprawy RPO/341-6/17

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie objętych asystenturą – rodzin wraz z osobami towarzyszącymi i dziećmi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz 2164 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów socjoterapeutycznego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie objętych asystenturą – rodzin wraz z osobami towarzyszącymi i dziećmi. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 2. Liczba uczestników:
 1. Dla I części zamówienia:

Liczba Uczestników Projektu: 11 - 20 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących 4 -7 osób

Liczba dzieci:

  1. dzieci w wieku do 3 lat: 1 - 3 osoby
  2. dzieci w wieku 4 - 12 lat: 23 - 33 osób
  3. dzieci w wieku 13-18 6 - 10 osób
 1. Dla II części zamówienia:

Liczba Uczestników Projektu: 9 - 16 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących 1 - 3 osoby

Liczba dzieci:

 1. dzieci w wieku do 3 lat: 1 - 5 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 12 lat: 12 - 22 osoby
 3. dzieci w wieku 13-18 5 - 10 osób
 4. Dla III części zamówienia:

Liczba Uczestników Projektu: 10 - 18 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących 4 - 8 osób

Liczba dzieci:

 1. dzieci w wieku do 3 lat: 3 - 7 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat: 20 - 29 osób
 3. dzieci w wieku 13-18 3 - 7 osób
 4. Dla IV części zamówienia:

Liczba Uczestników Projektu: 9 - 15 osób

Liczba dorosłych osób towarzyszących 4 - 7 osób

Liczba dzieci:

 1. dzieci w wieku do 3 lat: 3 - 6 osób
 2. dzieci w wieku 4 - 18 lat: 10 - 18 osób
 3. dzieci w wieku 13-18 6 - 10 osób

 

 1. Kod CPV: 55.00.00.00-0, 60.00.00.00-8, 92.00.00.00-1, 80.00.00.00-4.
 2. Miejsce organizacji zamówienia: miejscowość w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I część zamówienia: 11.07.2017r – 16.07.2017r.

II część zamówienia: 11.07.2017r. – 16.07.2017r.

III część zamówienia: 22.08.2017r. – 27.08.2017r.

IV część zamówienia: 22.08.2017r. – 27.08.2017r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca dla każdej części zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

 1. dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia socjoterapii (każda z tych osób pracuje z własną grupą). Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje np. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki ze specjalnością socjoterapia lub ukończone studia wyższe humanistyczne plus studia podyplomowe z socjoterapii oraz minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu socjoterapii,
 2. jedną osobą pełniącą funkcję opiekuna wyjazdu posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe (ukończone studia wyższe w zakresie turystyki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z turystki) oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy,
 3. czterema osobami pełniącymi funkcję opiekunów dla dzieci posiadających następujące kwalifikacje zawodowe (tzn. ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub ukończone studia wyższe humanistyczne oraz studia podyplomowe z pedagogiki oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Wyżej wskazane osoby nie mogą łączyć funkcji.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie może wskazać tych samych osób dla część I i dla części II lub dla części III i IV, może natomiast wskazać te same osoby w zakresie części I i III lub II i IV.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4a,4b,4c,4d do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz zrealizowanych usług polegających na realizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym odpowiednio na załączniku nr 5a,5b,5c,5d do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

 1. program zajęć rekreacyjnych

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym dla – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 06.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08. 06.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Umowy z wybranymi wykonawcami zostały zawarte w dniu 27.05.2017r.

W zakresie I części zamowienia z TRAVEL SHOP Sp. z o.o ul. Środowa 7, 70- 535 Szczecin na kwotę 97 500 zł

W zakresie II i IV części zamówienia z  Sun &More Sp. z o.o ul. Ogrodowa  25, 71-037 Szczecin na kwotę w zakresie II części zamówienia  na kwotę 77520 zł, w zkresie IV części na kwotę: 76 000zł

W zakresie III części zamowienia z Galicyjskim Centrum Edukacji Sp. z o.o  ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków na kwotę:  88 740 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 31-05-2017 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 31-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 07-07-2017 09:30