herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa

Polska-Szczecin: Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

2017/S 228-475826

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gen. Sikorskiego 3
Szczecin
70-323
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sankowska
Tel.: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Faks: +48 914857603
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mopr.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa.

Numer referencyjny: RPO/341-4/17

II.1.2)Główny kod CPV 85312000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie:

w roku 2018 około 60 osób

w roku 2019 około 90 osób

w roku 2020 około 90 osób

Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 65 520 godzin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szczecin w miejscu zamieszkania klienta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania bądź pobytu klienta.

Wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7.00 do 21.00.

Zamawiający przewiduje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi oraz liczba godzin usług wynosić będzie:

w roku 2018 około 60 osób,

w roku 2019 około 90 osób.

w roku 2020 około 90 osób.

Maksymalna liczba godzin przyznanych w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 65 520 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdz. XV Istotnych warunków zamówienia.

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej

Początek: 01/01/2018 Koniec: 30/06/2020

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPOWZ 2014- 2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości: 12 000 PLN słownie: dwanaście tysięcy złotych w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Szczegółowy opis dot. wadium znajduje się w Rozdz. IX Istotnych warunków zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o kt. mowa w:

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp

Wykonawca musi spełniać warunki udziału: zdolności technicznej lub zawodowej:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonanych usług),

16 osobami, które świadczyć będą usługi opiekuńcze,

zdolności ekonomicznej lub finansowej – wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł dwieście tysięcy

Szczegółowe warunki udziału określone są w rozdziale V IWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres, warunki realizacji umowy, warunki płatności, sposób kontroli itp zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

a) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b) wystąpienia obiektywnych niezależnych od woli stron umowy okoliczności skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

c) zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w IWZ,

d) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,

e) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Forma procedury Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Zamówienie jest prowadzone na podstawie art 138 g ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

Data: 12/12/2017 Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa, 02-676 Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/11/2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 28-11-2017 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 28-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 19-12-2017 12:53