herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Znak Sprawy

341-13.2017

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. Kod CPV: 553210006, 55521000-8.
 3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca świadczyć będzie usługi przygotowywania oraz dowozu posiłków 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli maksymalnie 45 osobom zamieszkałym w szczególności przy następujących ulicach na terenie miasta Szczecin: Parkowa, Podhalańska, Kaszubska, Szarotki, Wyzwolenia. Śląska, Jana Kazimierza, Wielkopolska, Piłsudzkiego, 3-go Maja, Noakowskiego, Szpitalna, Traugutta, Łokietka, Powstańców Wlkp., Kr. Jadwigi, Kopernika, Narutowicza, Ofiar Oświęcimia, Krasińskiego, Małkowskiego, Boh. Getta Warszawskiego, Składowa, E. Plater, Niedziałkowskiego, Mickiewicza.
 4. Zamawiający szacuje, iż maksymalna ilość przygotowanych oraz dowiezionych posiłków w okresie trwania umowy wyniesie 16 425. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości posiłków niż maksymalna w szczególności w przypadku wyjazdu poza miejsce zamieszkania osoby wskazanej przez zamawiającego, pobycie w szpitalu lub innych okoliczności skutkujących zmniejszeniem ilości posiłków. Za wystarczające uważa się powiadomienie wykonawcy, faksem, e-meilem, telefonicznie, na dzień przed planowanym dostarczeniem posiłku, do godz. 13.00.
 5. Ciepły posiłek winien się składać z zupy i drugiego dania. Zamawiający wymaga, aby gramatura posiłków była nie niższa niż: zupa 330 ml, ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makron 200 g, mięso/ryba – 130 g, surówka/surówki - 150g. Posiłki mają być dowożone do wskazanych przez zamawiającego osób w godzinach od 12.00 do 14.00 i winny być zapakowane w sposób umożliwiający spożycie ciepłego posiłku bezpośrednio po jego dostarczeniu bez konieczności podgrzewania (jednorazowe styropianowe opakowania).
 6. Na każdy tydzień wykonawca przedkłada zamawiającemu do akceptacji menu w co najmniej dwóch wersjach do wyboru przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie raz w tygodniu posiłku bezmięsnego. Posiłku muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane i przygotowane z pełnowartościowych produktów. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz temperaturę.
 7. Po zawarciu umowy zamawiający przekaże wykonawcy wykaz osób, dla których mają być dowożone posiłki. Posiłki będą wydawane uprawnionym osobom za pokwitowaniem odbioru. W przypadku braku możliwości pokwitowania odbioru posiłku przez osobę uprawnioną, w szczególności w sytuacji związanej z niepełnosprawnością lub złym stanem zdrowia, osobą upoważnioną do pokwitowania odbioru posiłku będzie osoba wspólnie zamieszkująca lub opiekun świadczący usługi opiekuńcze.
 8. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej niniejszym postępowaniem, posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 9. Wykonawca musi posiadać zezwolenie właściwych organów (służb) dopuszczających obiekt do przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień) polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, na poniższych warunkach:
 1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
 2. Wielkość lub zakres zamówienia: świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do wysokości 50 % wartości zawartej umowy na zamówienie podstawowe,
 3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, określonych w Rozdziale XI IWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do IWZ,
 1. udzielenia zamówienia: Udzielenie dodatkowego zamówienia (zamówień) następować będzie w drodze zmiany umowy na zamówienie podstawowe, przy czym cena za świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z wykonawcą na zamówienie podstawowe.

 

ZAWARCIE UMOWY

 

   1. Umowa.
 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.
 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 3. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:
  1. w przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez wykonawcę;
  2. ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT,
  3. udzielenia dodatkowego zamówienia (zamówień), na warunkach określonych w Rozdziale I pkt. 9 IWZ.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia 01.01.2018r -31.12.2018r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu oraz dostawie ciepłych posiłków w ilości co najmniej 500 miesięcznie.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,

Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale.

 

 1. Potencjał podmiotu trzeciego:
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 1. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których usługi były realizowane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wykaz.

 

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz usług wykonanych składanych celem przyznania punków w kryterium doświadczenie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, że usługi te wykonane zostały należycie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wykaz

7) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

 1. przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1. ) cena – 70%.
 2. doświadczenie wykonawcy – 30 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 14.12.2017r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 14.12.2017r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.
 3.  

OSOBA DO KONTAKTU Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załącznik do ogłoszenia

IWZ

załączniki od 1 do 5 do iwz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 07-12-2017 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 13:08