herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

Znak Sprawy

RPO/341-4/18

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Kod CPV: 80 0000000

3. Zamówienie obejmuje realizację zajęć kompensacyjnych indywidualnych dla maksymalnie 30 uczniów gimnazjów, technikum, liceum oraz szkół zawodowych

4. Łączna liczba godzin wynosi maksymalnie 1050 godzin lekcyjnych.

5. Zajęcia mają charakter indywidualny, tj. nauczyciel pracuje podczas spotkania tylko z jednym uczniem.

6. Zamawiający dopuszcza, by ten sam Uczestnik brał udział w zajęciach z kilku przedmiotów.

7. Zamawiający zastrzega, iż rzeczywista liczba godzin lekcyjnych przypadająca na jednego uczestnika będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Szacuje się jednak, iż średnia liczba godzin dla jednego Uczestnika wynosi 14 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu.

8. Zamawiający wymaga, aby dla jednego Uczestnika maksymalnie przypadały trzy godziny lekcyjne w ciągu dnia.

9. Zajęcia mogą być organizowane w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 20:00 a w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00.

10. Zajęcia należy przeprowadzić w granicach administracyjnych miasta Szczecina, przy czym w zakresie zamówienia w lewobrzeżnej części miasta w granicach dzielnicy Śródmieście, natomiast w zakresie zamówienia w prawobrzeżnej części miasta w granicach osiedla Słonecznego, Zdroje, Majowe.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: po minimum jednej osobie posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe do nauczania przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, j. niemiecki, j. polski, j. angielski, biologia, historia. Wyżej wskazane osoby muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w tym minimum roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

wykaz usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie, polegających na organizacji zajęć kompensacyjnych dla młodzieży odpowiednio na załączniku nr 5 do IWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

) cena – 60 %.

doświadczenie wykonawcy w organizacji zajęć kompensacyjnych – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 15.02.2018r., do godz. 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 15.02018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.p

Zawarcie umowy: umowa została zawarta w dniu 22.02.2018r. z konsorcjum firm OMNIA Centrum Edukacji Sp. z o.o Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, EFECT Katarzyna Bieńkowska ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, wartość umowy 83 475 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 08-02-2018 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 28-02-2018 08:30