herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020

 

 

Znak Sprawy

RPO/341-7/18

ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                     Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz 1579).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.
 3. Kod CPV: 80.00.00.00-4., 55100000-1
 4. W wyjeździe uczestniczyć będzie młodzież w wieku 15-18 przebywająca w pieczy zastępczej (maksymalnie 24 osoby) oraz młodzież pełnoletnia po opuszczeniu pieczy zastępczej w wieku 18 - 25 lat, będąca w procesie usamodzielnienia (maksymalnie 23 osoby).
 5. Celem usługi jest zdobycie przez Uczestników kompetencji społecznych dotyczących autoprezentacji i savoir -vivre, niezbędnych w życiu codziennym oraz w życiu zawodowym.
 6. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Liczba uczestników: od 38 do 47 osób

Liczba osób towarzyszących: maksymalnie dwoje dzieci w wieku do 3 lat,

 1. Miejsce organizacji: miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim na terenie województwa zachodniopomorskiego w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Gen. Sikorskiego 3 do obiektu zakwaterowania, wyznaczonej za pomocą strony www.google.pl/maps. Za pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
 2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) jednym kierownikiem wypoczynku,

b) czterema wychowawcami,

c) czterema osobami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (każda osoba pracuje z własną podgrupą), osoby te muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wskazanych w Rozdziale XII opis przedmiotu zamówienia lit. c) w ilości co najmniej dwóch.

 • Osoby wskazane w lit. a i b muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Miniasta Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 • Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku nie może pełnić funkcji wychowawcy ani prowadzącego zajęcia edukacyjne, natomiast dwie osoby prowadzące zajęcia edukacyjne mogą jednocześnie pełnić funkcje wychowawcy pod warunkiem spełniania wymogów ww. Rozporządzenia.
 • Uwaga: podczas organizacji zajęć warsztatowych jeden z wychowawców będzie zobowiązany do sprawowania opieki nad dziećmi uczestników wyjazdu.
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.
 2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:
 3. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
 4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio na załączniku nr 4 do IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ oraz dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie wykonawcy w realizacji wyjazdów o charakterze integracyjno- edukacyjnym dla młodzieży”.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale natomiast dowody (tj. np. referencje lub inne dokumenty) w kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem

 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
 1. formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) IWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego złącznik nr 3 do IWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 IWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 1. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 IWZ oraz w Rozdziale III pkt 2 IWZ.

Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

8) szczegółowy harmonogram wyjazdu

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. szczegółowy opis obiektu i pomieszczeń, w których będzie realizowane wsparcie.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 1.  cena – 60 %.
 2. doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze integracyjno- edukacyjnym – 40 %

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
  ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301, w terminie do dnia 24.04.2018r., do godz. 10.00
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 24.04.2018r., o godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, pok. 301.

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Sankowska tel 91 48 57 534, fax 91 48 57 603 email: asankowska@mopr.szczecin.pl

Załączniki do ogłszenia

Instrukcja dla Wykonawców

Załączniki do IWZ

 

Zawarcie umowy

Umowa została zawarta w dniu 08.05.2018r. z TRAVEL Shop Sp. z o.o ul. Środowa 7, 70-535 Szczecin wartość umowy 35156,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 17-04-2018 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 15-05-2018 08:18